EUR | USD
Revisie 4.5

Digi-Key Gebruiksvoorwaarden en Bestellingsvoorwaarden

DATUM VAN LAATSTE AANPASSING

augustus 13, 2020

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), ontmoette hun dochterondernemingen en partners, inclusief zonder beperking, Digi-Key International Sales Corporation en Digi-Key Electronics Germany GmbH (gezamenlijk "Digi-Key"), beheren samen www.digikey.be en een portfolio van andere websites, inclusief zonder beperking de Digi-Key Tech-Xchange-website, de eewiki.net-website en webwinkels die hun merk dragen via de namen van andere entiteiten en zijn geïntegreerd in websites van deze andere entiteiten (gezamenlijk de "Site"). De Site biedt online toegang tot informatie over producten, waaronder zonder beperking, Chip Outpost-producten, die worden geleverd door Digi-Key (het/de „Product(en)"); en vergemakkelijkt zelfstandig en samen met applicaties van derden die de eigen Digi-Key-webdiensten (“Webdienstenapplicaties”) gebruiken, en samen met derden en hun websites via door Digi-Key geleverde webwinkels (gezamenlijk de "Diensten"), transacties voor het aankopen van producten.

Door het betreden, bezoeken, bladeren, gebruikmaken of interactie hebben of een poging hiertoe ondernemen met een deel van de Site of Software, programma of Diensten op de Site, gaat u, namens u persoonlijk, en namens een entiteit waarvoor u als tussenpersoon dient of die u mogelijk vertegenwoordigt, (gezamenlijk en individueel 'u', 'uw' of 'gebruiker') akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hierin worden vermeld (gezamenlijk de "Gebruiksvoorwaarden"). Voor onthulling over informatie die door Digi-Key wordt verzameld en gedeeld vanaf uw toegang tot en gebruik van de site, bezoekt u Digi-Key's Privacyverklaring. Door het bestellen van Producten via de Site of via post, e-mail, telefoon, fax of een andere methode, gaat u, namens u persoonlijk, en namens een entiteit waarvoor u als tussenpersoon dient of die u mogelijk vertegenwoordigt, akkoord met de Gebruiks- en Bestelvoorwaarden.

I. Gebruiksvoorwaarden website

1. Toegang tot de Site. Registratie is niet vereist voor het plaatsen van een bestelling of het gebruik van de Site. Bepaalde gedeelten van de Site bieden uitgebreide Diensten via het web via een systeem met naam/wachtwoordbeveiliging, inclusief maar niet beperkt tot de Webdienstenapplicaties.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gezamenlijk uw 'Identificatiegegevens' genoemd. Uw Identificatiegegevens moeten nauwkeurig, bijgewerkt en volledig zijn, en u mag geen valse informatie bieden aan Digi-Key of u voordoen als een ander(e) individu of entiteit. U bent er als enige verantwoordelijk voor om uw Identificatiegegevens vertrouwelijk te houden. U gaat ermee akkoord dat u en uw gemachtigde vertegenwoordigers de enige gebruikers van uw identificatiegegevens zijn, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op de Site die met uw Identificatiegegevens worden uitgevoerd. We raden u ten zeerste aan om uzelf bij de Site af te melden en uw browservenster te sluiten als u klaar bent met uw sessie, om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen uw Identificatiegegevens kunnen bemachtigen. Digi-Key is gerechtigd uw Identificatiegegevens te monitoren en, naar eigen goeddunken, u te verplichten die te wijzigen. Neem onmiddellijk contact op met Digi-Key via internet.registration@digikey.com als u denkt dat uw Identificatiegegevens zoek zijn geraakt of zijn gestolen, of indien iemand probeert uw Identificatiegegevens te gebruiken zonder uw toestemming. Onthoud dat geen enkele website 100% veilig is. Hoewel Digi-Key er dus naar streeft de persoonlijke gegevens en privacy van zijn gebruikers te beschermen, is het gebruik van de site om persoonlijk identificeerbare gegevens te versturen of op te slaan voor eigen risico.

2. Intellectueel eigendom. De Diensten, de Site, alle gegevens, Webdienstenapplicaties, Software, data, de Digi-Key-productdatabase, gedrukte en elektronische documentatie, content die u bekijkt, hoort of anderszins ervaart op de site, en alle samenstellingen daarvan (de 'Inhoud') worden beschermd door de Amerikaanse en internationale copyright-, handelsmerk- en andere wetgeving, en zijn het eigendom van Digi-Key of zijn partners, gelieerde bedrijven, licentiegevers, leveranciers, medewerkers of derde partijen.

Digi-Key biedt u onder deze Gebruiksvoorwaarden, met uitzondering van de Software en Webdienstenapplicaties, een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Site, om de Diensten en de Inhoud te downloaden, af te drukken en op te slaan. Geen enkel recht, eigendom of belang van bekeken of gedownloade inhoud of materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van deze licentie. Digi-Key behoudt, onder deze beperkte licentie die hierin wordt vermeld, al zijn intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die u van de site downloadt of bekijkt.

Software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de Site, met uitzondering van software die door eindgebruikers beschikbaar wordt gesteld via een communicatiedienst ("Software"), en de Webdienstenapplicaties zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Digi-Key en/of zijn leveranciers of derden, en kan verder worden beschermd door octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Voor uw gebruik van de Software en Webdienstenapplicaties gelden de voorwaarden van hun respectievelijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, indien van toepassing, die bij de Software en Webdienstenapplicaties ('Licentieovereenkomst') worden meegeleverd of daarin zijn opgenomen. U mag Software die wordt geleverd met een licentieovereenkomst of waarin een licentieovereenkomst is opgenomen niet eerder installeren, bekijken of gebruiken, of webdienstenapplicaties niet bekijken of gebruiken, dan nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Voor Software of Webdienstenapplicaties die is/zijn geleverd zonder Licentieovereenkomst, verleent Digi-Key Corporation u, de gebruiker, hierbij, voor zover Digi-Key hiertoe (wettelijk) is bevoegd, een herroepbare, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software of de Webdienstenapplicaties voor het bekijken en anderszins gebruiken van de Site overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel. Mededelingen van derde partijen die bij de Software en Webdienstenapplicaties zijn meegeleverd, dienen uitsluitend ter informatie.

Digi-Key verleent geen andere, impliciete of expliciete, rechten of licenties, waaronder maar niet beperkt tot impliciete patentlicenties. Ongeautoriseerde reproductie of herdistributie van de Software is door de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders kunnen worden vervolgd voor zover de wet dat toestaat. Alle hierin verleende licenties vallen onder de volgende beperkingen: (1) deze kopieën van de Inhoud mogen uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen interne, zakelijke doeleinden of uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik; (2) u mag de Inhoud niet kopiëren of publiceren op een netwerkcomputer of de inhoud doorsturen, distribueren, publiceren, weergeven of uitzenden via media; en (3) de Site of de Inhoud niet op enige wijze wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren, reverse engineeren, of de Site of Inhoud op enige wijze veranderen, of een copyright-, handelsmerk of andere vermelding verwijderen of wijzigen. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SOFTWARE OF WEBDIENSTENAPPLICATIES NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TE KOPIËREN OF TE REPRODUCEREN VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE. U erkent dat de Software, Webdienstenapplicaties en daarbij geleverde documentatie en/of technische gegevens vallen onder de toepasselijke Amerikaanse exportwetten en regelgevingen. U gaat ermee akkoord de Software niet te exporteren of voor wederuitvoer te gebruiken, direct of indirect, naar landen waarvoor Amerikaanse exportbeperkingen gelden.

U mag geen van de merken of logo's gebruiken die op de site staan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals onder de toepasselijke wet is toegestaan.

Digi-Key mag uw gebruik van de Site, waaronder maar niet beperkt tot de diensten, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, verbieden of beperken.

U mag geen robot, scraper, spider of ander geautomatiseerd middel gebruiken voor toegang tot en het verzamelen van Inhoud van de Site of de homepage of andere pagina's van de Site niet weerspiegelen, co-branden of framen op een andere website of webpagina. Voor doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden, betekent 'co-branding' het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of anderszins de toewijzing of identificatie van een partij op een zodanige manier dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat het een gebruiker de indruk geeft dat zo'n andere partij het recht heeft om de Site of zijn Inhoud weer te geven, te publiceren of te distribueren. Concurrenten en externe verzamelaars mogen, zonder de schriftelijke toestemming van Digi-Key, geen 'deep links' (directe verwijzingen) met de site verbinden, oftewel koppelingen naar deze Site maken die de homepage of andere delen van de Site vermijden. Dit verbod is niet bedoeld om de niet-commerciële activiteiten van personen te beperken.

3. Disclaimer van garanties. DIGI-KEY EN ZIJN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES OF REPRESENTATIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN OF INHOUD, EN DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN ELKE SOORT AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN EN INHOUD. DE SOFTWARE EN WEBDIENSTENAPPLICATIES VALLEN UITSLUITEND ONDER GARANTIE, INDIEN VAN TOEPASSING, OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEOVEREENKOMSTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, EN VALLEN ANDERS ONDER DE GARANTIEDISCLAIMER VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SITE OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, BEVEILIGD OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN VAN DE SITE OF DE DIENSTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD, EN EVENMIN DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE SITE, DIENSTEN EN INHOUD WORDEN AANGEBODEN ''ALS ZODANIG'' EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS, MATERIALEN OF GEGEVENS DIE ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE SITE. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE DOOR DERDE PARTIJEN IS VERZONDEN VIA EN/OF IS OPGENOMEN IN DE SITE. ADVIES DAT WORDT VERKREGEN VIA DE SITE MAG NIET ALS BASIS DIENEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN; U MOET EEN DESKUNDIGE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES DAT OP UW SITUATIE IS TOEGESNEDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN MOGELIJK NIET TOE DAT BEPAALDE SOORTEN GARANTIES WORDEN UITGESLOTEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES. DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Bekijk de Bestelvoorwaarden voor alle andere garantiegegevens in verband met Producten, waaronder Chip Outpost-Producten.

4. Aanvullende disclaimers. Zonder beperking van de disclaimers onder bovenstaande Sectie 3:

a. Applicatie engineering. </strong> Digi-Key biedt het ontwerpen van applicaties uitsluitend aan als gemak voor Digi-Key-klanten. De ingenieurs van Digi-Key-toepassingen streven ernaar om bruikbare gegevens over onze Producten te vermelden. Digi-Key garandeert niet dat de verstrekte informatie of aanbevelingen nauwkeurig, volledig of juist zijn en Digi-Key is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verstrekte informatie of aanbevelingen, of het vertrouwen dat u in deze informatie of aanbevelingen stelt. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het analyseren en bepalen van de toepasselijkheid van de door Digi-Key-ingenieurs verstrekte gegevens of aanbevelingen. Het vertrouwen op dergelijke gegevens of aanbevelingen is op uw eigen risico en oordeel. U erkent en stemt ermee in dat Digi-Key dezelfde of vergelijkbare onderwerpen die met u zijn besproken, kan bespreken met andere Digi-Key-klanten en dezelfde of soortgelijke informatie of aanbevelingen kan doen aan andere Digi-Key-klanten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn aanbevolen vervangingen of kruisverwijzingen in verband met onderdelen simpelweg aanbevelingen, en Digi-Key garandeert niet dat zulke gegevens of aanbevelingen nauwkeurig, compleet of correct zijn.

b. Correctie van fouten en onnauwkeurigheden. De Inhoud kan typografische fouten en andere fouten en onnauwkeurigheden bevatten en is wellicht niet volledig of actueel. Digi-Key behoudt zich daarom het recht voor om, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en de Inhoud te wijzigen of bij te werken. Digi-Key garandeert echter niet dat fouten, onnauwkeurigheden of omissies worden gecorrigeerd en is niet verplicht om dergelijke correcties door te voeren.

c. Koppelingen en promoties van derden. Hypertekstkoppelingen naar websites of informatie van derde partijen vormen of impliceren geen goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling door Digi-Key van de derde partij, de website van een derde partij of de informatie op een dergelijke website, tenzij dit uitdrukkelijk op de Site vermeld wordt. U erkent en gaat ermee akkoord dat Digi-Key niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en dat Digi-Key dergelijke websites of de inhoud ervan niet goedkeurt of garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke websites of de inhoud ervan. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het maken van uw eigen beslissingen met betrekking tot uw interacties of communicaties met andere websites.

Eventuele samenwerkingen met derde partijen (inclusief adverteerders) die worden vermeld op of toegankelijk zijn via een koppeling vanaf de Site, of deelname aan acties, waaronder de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en eventuele overige aan dergelijke afspraken of acties verbonden voorwaarden, garanties of representaties, zijn uitsluitend een kwestie tussen u en de adverteerder of andere derde partij. Digi-Key is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig deel van dergelijke afspraken of acties.

d. Geografische gebruiksbeperkingen. Deze Site is, zoals de meeste Internetwebsites, wereldwijd toegankelijk. Niet alle Digi-Key-Producten of -Diensten zijn echter voor iedereen of op alle geografische locaties beschikbaar. Digi-Key behoudt zich het recht voor de levering van zijn producten en Diensten aan personen of in bepaalde geografische gebieden of rechtsgebieden, te beperken, en de hoeveelheid te beperken van zijn te leveren Producten of Diensten. U gaat ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke wetten en plaatselijke regelgeving wat betreft de overdracht van technische gegevens, aanvaardbare inhoud en online gedrag.

e. Kleurweergave. Digi-Key streeft ernaar de kleuren van de producten zoals deze op de Site staan, zo accuraat mogelijk weer te geven. Omdat echter de weergave van kleuren die u ziet afhankelijk is van vele factoren, waaronder uw monitor of printer, kan Digi-Key niet garanderen dat de kleur die u ziet overeenkomt met de kleur van het Product.

5. Beperking van aansprakelijkheid. DIGI-KEY OF ZIJN LEVERANCIERS IS/ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF DERDE PARTIJEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, BESPARINGEN OF ZAKELIJKE KANSEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF SAMENHANGEN MET (I) DE SITE, DIENSTEN OF INHOUD, OF UW GEBRUIK HIERVAN OF HET ONVERMOGEN OM DIE TE GEBRUIKEN, (II) TRANSACTIES OF COMMUNICATIES DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR OF ZIJN GEFACILITEERD DOOR DE SITE, (III) VORDERINGEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OP DE SITE, IN DE DIENSTEN OF INHOUD (IV) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS, (V) UITSPRAKEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE SITE OF DE DIENSTEN, OF (VI) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN OF INHOUD; ZELFS INDIEN DIGI-KEY OF ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WERD(EN) GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OP DEZE SCHADE(S). ONDERWORPEN AAN HET VOORAFGAANDE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS OP WAT VOOR MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN DE SITE, DIENSTEN OF DE INHOUD, IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN DAN $100 OF HET MINIMUMBEDRAG DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, WELKE OMVANGRIJKER IS, ONGEACHT HET JURIDISCHE PRINCIPE DAT INGEBRACHT WORDT VOOR EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE OF IETS ANDERS BETREFT.

ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE SITE, DIENSTEN, INHOUD OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL DE SITE, DIENSTEN EN/OF INHOUD NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

Enige rechtsvervolging tegen Digi-Key of zijn leveranciers met betrekking tot de Site, Diensten of Inhoud, moet worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum waarop de claim ontstond.

Sommige staten, waaronder New Jersey (voor consumenten), mogen de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschades niet toestaan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is, maar in ieder geval geldt voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Bekijk de Bestelvoorwaarden voor alle andere aansprakelijkheidsbeperkingen in verband met Producten, waaronder Chip Outpost-Producten.

6. Schadeloosstelling. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw vertrouwen op enige informatie of aanbeveling op deze Site, de Inhoud ervan, door Digi-Key application engineering-personeel en uw gedrag op de Site. U gaat akkoord met het schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van Digi-Key en joint ventures, zakelijke partners, licentiegevers, medewerkers en agenten van Digi-Key en gegevens en software van derden, alsmede aanbieders van Webdienstenapplicaties op de Site en Diensten of Inhoud erop, tegen verliezen, onkosten, schaden en kosten (waaronder maar niet beperkt tot directe, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve (bestraffende), exemplarische en indirecte schaden), en toepasselijke juridische kosten als gevolg van of die voortkomen uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site, de Diensten of Inhoud te gebruiken, het vertrouwen op gegevens of aanbevelingen van toepassingen die door Digi-Key-ingenieurs worden verstrekt, of een inbreuk door u op deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Aanvullend verboden gebruikersgedrag. Het is u verboden om afbreuk te doen aan de veiligheid of te knoeien met systeembronnen en/of accounts in verband met de Site. Het gebruik of de verspreiding van hulpmiddelen die zijn ontworpen voor het compromitteren van de veiligheid (bv. handmatig of via programma's wachtwoorden raden, om te hacken of het netwerk binnengaan) is ten strengste verboden. Digi-Key kan uw gebruik van de Site monitoren, waaronder maar niet beperkt tot de Diensten, om uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te garanderen. Als u betrokken raakt, of ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest, bij een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Digi-Key zich het recht voor om voor eigen doeleinden uw activiteiten te onderzoeken en de gegevens van uw schendingen aan anderen te tonen naar Digi-Keys eigen goeddunken, waaronder zonder beperking aan overheden, privé-detectives of andere gebruikers van de Site, om hen te helpen bij het oplossen van veiligheidsincidenten.

U stemt ermee in de Site niet te gebruiken op een manier die de wetten schendt of inbreuk pleegt op het intellectuele eigendom van, of belemmerend werkt op de rechten van derden. U mag geen actie ondernemen die, naar Digi-Keys eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de Site legt of kan leggen, of de goede werking van de Site of activiteiten die worden uitgevoerd op de Site verstoort of probeert te verstoren, of robot exclusion headers omzeilt of andere maatregelen die Digi-Key kan gebruiken om toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

Digi-Key behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een verzoek tot een gerechtelijk bevel of indien Digi-Key de identiteit moet openbaren van iemand die inbreuk pleegt op de beveiliging van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Gebruik van communicatiediensten. De site bevat mogelijk prikborddiensten, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, agenda's en/of andere berichten of communicatiemogelijkheden, die u in staat stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk, 'Communicatiediensten'). U gaat ermee akkoord de Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die geschikt zijn voor en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, stemt u ermee in bij het gebruiken van een Communicatiedienst, dat u niet (zult):

 • Belasteren, misbruiken, bestoken, stalken, dreigen of het anderszins schenden van de juridische rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen, waaronder zonder beperking het betrokken raken bij activiteiten die oproepen tot discriminatie, haat of geweld tegen een enkele persoon of een groep op basis van ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke beperking, leeftijd, religie of nationaliteit, of die beledigend zijn voor de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid, doordat deze het bestaan van dergelijke misdaden bestrijden.
 • Ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, onzedelijke, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, materialen of gegevens zult publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden.
 • Bestanden zult uploaden of anderszins beschikbaar zult maken die beelden, foto's, software of ander materiaal bevatten die inbreuk plegen op een auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacyrecht, publiciteitsrecht, geheimhoudingsverplichting of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Geen bestanden te zullen uploaden die virussen bevatten of die beschadigd zijn en geen andere gelijksoortige software of programma's te zullen uploaden die computers van derden kunnen beschadigen of de werking daarvan kunnen belemmeren.
 • Via de site beschikbaar gestelde materialen of gegevens, waaronder afbeeldingen of foto's, zult gebruiken op een wijze die inbreuk pleegt op een auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacyrecht, publiciteitsrecht, geheimhoudingsverplichting of ander eigendomsrecht van een partij.
 • Niet te zullen adverteren met en geen aanbiedingen te zullen doen betreffende de verkoop of koop van enige goederen of diensten met enig zakelijk oogmerk, behalve indien de betreffende Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Geen onderzoeken, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven te zullen uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestanden te zullen downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou kunnen vermoeden, dat een wettelijke distributie van dergelijke bestanden op deze wijze niet mogelijk is.
 • Geen auteursaanduidingen, juridische of andere kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels betreffende de herkomst of bron van software of andere materialen in een geüpload bestand te zullen vervalsen of verwijderen.
 • Andere gebruikers niet te zullen beperken of hinderen bij het gebruik van en plezier met de Communicatiediensten.
 • Geen gedragscode of andere richtlijnen te zullen schenden die mogelijk van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Geen gegevens van anderen, waaronder e-mailadressen, te zullen vergaren of anderszins te zullen verzamelen zonder hun toestemming.
 • Geen inbreuk te zullen maken op toepasselijke wet- of regelgevingen.
 • Geen valse identiteit te zullen creëren met het doel anderen te misleiden.

Digi-Key is niet verplicht de Communicatiediensten te monitoren. Digi-Key behoudt zich echter het recht voor materialen die naar een Communicatiedienst zijn verzonden, te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Digi-Key behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Site, Diensten, Inhoud en tot enige of alle Communicatiediensten op enig moment, zonder voorafgaand bericht en om ongeacht welke reden, te beëindigen. Digi-Key behoudt zich te allen tijde het recht voor informatie openbaar te maken indien dat nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, wet- en regelgevingen, gerechtelijk procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken te bewerken, te verwijderen of plaatsing ervan te weigeren. Betracht altijd voorzichtigheid bij het in een communicatiedienst verstrekken van uw persoonlijke identificatiegegevens. Digi-Key heeft geen controle over en geeft geen goedkeuring aan in een Communicatiedienst aangetroffen inhoud, berichten of informatie, en Digi-Key wijst daarom nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele handelingen die het gevolg zijn van uw deelname aan een Communicatiedienst. Voor het gebruik, de reproductie en/of de verspreiding van naar Communicatiediensten geüploade materialen kunnen gepubliceerde beperkingen gelden; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

9. Door de gebruiker verleende gegevens. Digi-Key claimt niet het eigendom van de materialen die u aan Digi-Key verstrekt (waaronder feedback en suggesties) of die u plaatst, uploadt, invoert of indient voor de Site of daaraan verbonden diensten (gezamenlijk 'Inzendingen'). Door het verzenden, uploaden, invoeren of indienen van uw inzending verleent u Digi-Key, zijn partnerondernemingen en benodigde sublicentiehouders (waaronder maar niet beperkt tot een leverancier van de Digi-Key Tech-Xchange- of eewiki.net-websites) een royalty-vrije, onherroepbare, oneindige, wereldwijde licentie voor uw Inzending, waaronder en zonder beperking van het recht tot het gebruiken, kopiëren, distribueren, overdragen, publiceren, in het openbaar vertonen, reproduceren, vertalen, opnieuw vormgeven of anderszins bewerken of aanpassen, weergeven en afgeleide werken van het materiaal creëren, in één of meerdere media ofwel nu bekend of later ontwikkeld, op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder een beperking of verantwoordelijkheden voor u, en publiceren van uw naam, gelijkenis, pseudoniem of andere identificator in verband met uw Inzending.

Met betrekking tot het hierin vermelde gebruik van uw Inzending wordt geen financiële compensatie geboden. Digi-Key is niet verplicht door u aangeboden Inzendingen te publiceren of te gebruiken en mag Inzendingen op enig moment en naar eigen goeddunken verwijderen. Door het verzenden, uploaden, invoeren of indienen van uw inzending, garandeert en verklaart u dat u uw inzending zoals beschreven in deze sectie in eigendom hebt of anderszins beheert, met inbegrip van en zonder beperking van alle rechten die u nodig hebt voor het verstrekken, publiceren, uploaden, invoeren of indienen van de Inzendingen en de licentie die u verstrekt onder deze Gebruiksvoorwaarden valt, en dat de inzending geen wetten of rechten zal overtreden, waaronder maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit.

10. Mededelingen en procedures voor het indienen van vorderingen betreffende schending van auteursrechten. Conform Title 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten meldingen van geclaimde inbreuk op auteursrechten worden verzonden naar de door de Serviceleverancier Aangewezen Vertegenwoordiger. ALLE AANVRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD.

OPMERKING: DE VOLGENDE INFORMATIE IS EXCLUSIEF VERSTREKT VOOR HET INFORMEREN VAN DE ONDERSTAANDE DIENSTENAANBIEDERS DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEPLEEGD OP UW AUTEURSRECHTERLIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS VERZOEKEN OM TECHNISCHE BIJSTAND, RAPPORTEN VAN MISBRUIK VAN E-MAIL, EN PIRAATRAPPORTEN, ZULLEN GEEN RESPONS ONTVANGEN VIA DIT PROCES.

Schriftelijke meldingen moeten worden ingediend bij de volgende Aangewezen Vertegenwoordiger:

Dienstenaanbieder(s): Digi-Key Corporation

Naam van de Vertegenwoordiger die is aangewezen voor het ontvangen van meldingen van geclaimde inbreuk: Kevin Brown

Volledige adres van de Aangewezen Vertegenwoordiger naar wie de melding moet worden verstuurd: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Telefoonnummer van de Aangewezen Vertegenwoordiger: 1-800-344-4539 of 218-681-6674

Faxnummer van de Aangewezen Vertegenwoordiger: 218-681-3380

E-mailadres van de Aangewezen Vertegenwoordiger: copyrightclaims@digikey.com

De Melding sorteert uitsluitend effect als het volgende daarin is opgenomen:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt ('Klagende Partij');
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, als een enkele melding betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site, een overzicht van vertegenwoordigers van dergelijke werken op die site;
 3. Identificatie van het materiaal waarop inbreuk zou worden gemaakt of dat onderwerp is van inbreukmakende handelingen en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die de serviceprovider redelijkerwijs in staat moet stellen het materiaal te vinden;
 4. Informatie die de serviceprovider redelijkerwijs in staat moet stellen contact op te nemen met de Klagende Partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, een e-mailadres waarop de Klagende Partij kan worden gecontacteerd;
 5. Een verklaring dat de Klagende Partij er te goeder trouw van overtuigd is dat gebruik van het materiaal op de wijze waarop de klacht betrekking heeft, niet is toegestaan door de auteursrechthouder, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding volledig is, en, op straffe van meineed, dat de Klagende Partij geautoriseerd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd.

Na ontvangst van de schriftelijke Melding met daarin de informatie uiteengezet in 1 tot en met 6 hierboven:

 1. Zal de Serviceprovider het materiaal dat inbreuk zou maken verwijderen of de toegang tot dit materiaal blokkeren;
 2. Zal de Serviceprovider de schriftelijke melding doorsturen naar de veronderstelde inbreukmaker ('Abonnee');
 3. Zal de Serviceprovider alle redelijke stappen ondernemen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat het materiaal is verwijderd of dat de toegang tot het materiaal is geblokkeerd.

Verweerschrift:

Een Verweerschrift sorteert uitsluitend effect als het een schrijven betreft aan de Aangewezen Vertegenwoordiger van de Serviceprovider, dat in hoofdzaak het volgende bevat:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de Abonnee;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waarop het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat de Abonnee er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt ten gevolge van een vergissing of foutieve identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal;
 4. Naam, adres en telefoonnummer van de Abonnee, en een verklaring dat de Abonnee instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank van het juridische district waartoe het adres behoort of, indien het adres van de abonnee zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van het juridische district waarin de Serviceprovider zich bevindt, en dat de Abonnee akkoord gaat met de uitvoering van het proces van de persoon die de melding heeft gedaan of een vertegenwoordiger van dergelijke persoon.

Na ontvangst van het Verweerschrift met daarin de informatie uiteengezet in 1 tot en met 4 hierboven:

 1. Zal de Serviceprovider de Klagende Partij onmiddellijk een kopie van het Verweerschrift doen toekomen;
 2. Zal de Serviceprovider de Klagende Partij op de hoogte stellen van het feit dat het verwijderde materiaal binnen tien (10) werkdagen zal worden teruggeplaatst of weer toegankelijk zal worden gemaakt;
 3. Zal de serviceprovider het verwijderde materiaal terugplaatsen of weer toegankelijk maken binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van het Verweerschrift, op voorwaarde dat de Aangewezen Vertegenwoordiger van de Serviceprovider geen melding van de Klagende Partij heeft ontvangen dat een juridische procedure is gestart waarin de rechtbank wordt verzocht abonnee het inbreukmaken te verbieden betreffende het materiaal op het netwerk of de systemen van de Serviceprovider.

11. Vertrouwelijkheid. U zult vertrouwelijke informatie van Digi-Key niet openbaren, voor zolang de informatie haar vertrouwelijke karakter behoudt. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent 'Digi-Keys vertrouwelijke informatie' alle niet-openbare gegevens door ons openbaar gemaakt via de Webdienstenapplicaties, de Site of Software die worden aangemerkt als vertrouwelijk of die, gezien de aard van de informatie of de omstandigheden rond de openbaarmaking ervan, redelijkerwijs moet worden beschouwd vertrouwelijk te zijn. U zult Digi-Keys vertrouwelijke informatie niet gebruiken of laten gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk hieronder uiteengezet. Vertrouwelijke informatie van Digi-Key omvat, zonder beperking, niet-openbare gegevens met betrekking tot onze verkopen of die van onze zakelijke partners, margepercentage, marge-aantallen, technologie, klanten, bedrijfsplannen, promotie- en marketingactiviteiten, financiën en andere zakelijke aangelegenheden (waaronder maar niet beperkt tot, alle gegevens over of met betrekking tot een van onze zogenaamde bètatesten of een bètatestproduct dat u verkrijgt als gevolg van uw deelname aan een dergelijke bètatest) en informatie van derden die wij verplicht zijn vertrouwelijk te houden. Onverminderd enige andere bepaling in deze sectie, heeft u geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid tegenover Digi-Key onder deze bovenstaande Sectie, met betrekking tot informatie die, zonder schending van deze gebruiksvoorwaarden, openbaar toegankelijk is of wordt, kan worden getoond via documentatie die door u is gekend op het moment van ontvangst van Digi-Key, is ontvangen van een derde partij die hetzelfde niet verwierf of openbaar maakte door een onjuiste of onrechtmatige daad, of kan worden getoond via documentatie die onafhankelijk door u is ontwikkeld.

12. Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting. Op deze gebruiksvoorwaarden zijn de wetten van de staat Minnesota van toepassing, ongeacht het mogelijk in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Het Verdrag van de Verenigde Naties uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, en enige navolgende herzieningen of implementaties hiervan in de betreffende rechtsgebieden, zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Een controverse of claim die ontstaat uit of gerelateerd is aan deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, de Diensten of Inhoud (een 'Geschil'), zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association (AAA), en u doet hierbij afstand van enig recht die u anders misschien heeft tegenover een juryrechtspraak. Een enkele juridische entiteit zal leiding hebben over een arbitrage, en een dergelijke juridische entiteit zal, naar zijn of haar goeddunken, de noodzaak tot arbitrage vaststellen van enig vermeend Geschil. Een arbitrage wordt uitgevoerd in Minneapolis, Minnesota. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zal geen arbitrage onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verbonden aan een arbitrage met een andere partij die valt onder deze gebruiksvoorwaarden, hetzij via groepsarbitrage of anderszins. De beslissing inzake een arbitrale uitspraak door een juridische entiteit kan in een staat of federale rechtbank binnen of buiten de staat Minnesota worden ingevoerd. Onverminderd het voorgaande kan Digi-Key, in plaats van of naast andere rechtsmiddelen die Digi-Key beschikbaar heeft, voor (i) een werkelijke of vermeende inbreuk op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van Digi-Key of derden; of (ii) een schending van een van de vertrouwelijkheidsbepalingen in Sectie 11 van deze Gebruiksvoorwaarden, een dwang- of ander middel inzetten via een staats-, federale of nationale bevoegde rechtbank in het betreffende rechtsgebied. U stemt hierbij, met betrekking tot een dergelijk rechterlijk bevel of andere schadevergoeding, onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de locatie van de staat en federale rechtbanken van de staat Minnesota. U erkent bovendien dat de rechten van Digi-Key in verband met zijn intellectuele eigendom van een bijzonder, uniek, buitengewoon karakter zijn, waardoor die rechten uitzonderlijke waarde krijgen, waarvan ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verlies niet makkelijk kan worden ingeschat en mogelijk niet afdoende kan worden gecompenseerd door geldelijke schadevergoedingen.

13. Algemene bepalingen. Aanvullende algemene voorwaarden die op de site aan u kunnen worden gepresenteerd als onderdeel van aanvullende Diensten of in verband met extra Inhoud, en deze extra algemene voorwaarden, zijn van toepassing op de specifieke Diensten of Inhoud waarop ze verklaren van toepassing te zijn, behalve indien in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, dan krijgen deze Gebruiksvoorwaarden voorrang en beheersing. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Als Digi-Key afstand doet van aanspraken bij enige schending of verzuim krachtens deze overeenkomst, zal dit niet worden beschouwd als afstandsverklaring bij een latere schending of verzuim. Als enig deel van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of arbiters met rechtsbevoegdheid ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, die geheel van kracht en in werking blijven, en een dergelijke rechtbank of arbiter zal de autoriteit bezitten, indien mogelijk, om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te herzien om zo accuraat mogelijk de bedoeling van de partijen weer te geven, zoals vermeld in de oorspronkelijke formulering van die bepaling, en die te beschouwen als geldig en afdwingbaar. Geen rechten, taken, afspraken of plichten onder deze overeenkomst, mogen worden toegewezen of overgedragen ingevolge een wet, fusie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi-Key. Deze gebruiksvoorwaarden en het onderwerp waarop ze van toepassing zijn, waaronder maar niet beperkt tot de Site, Diensten en Inhoud, creëren geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap tussen u en Digi-Key of zijn leveranciers. De plichten, rechten, voorwaarden en bepalingen hiervan zullen bindend zijn en uitsluitend van kracht worden ten voordele van de betreffende partijen en hun toegestane respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

14. Wijziging van gebruiksvoorwaarden website. Digi-Key behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de eventuele kosten geassocieerd met de toegang en het gebruik van de Site of een gedeelte ervan, waaronder zonder beperking aan de TechXchange-website of eewiki.net. U bent verantwoordelijk voor het bekijken van deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan de toegang, het bezoeken, bladeren, gebruiken, communiceren of het proberen te communiceren met elk deel van de site of software, programma's of diensten op de site, en door uw voortdurende gebruik van de Site, zijn Diensten of Inhoud na een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden. Indien er een verandering of update wordt uitgevoerd in deze Gebruiksvoorwaarden, zal de 'Datum van laatste wijziging' overeenkomstig worden geüpdatet. Als onderdeel van het registratieproces om een geregistreerde gebruiker te worden van een bepaalde functionaliteit op de Site, kiest u er standaard voor om e-mails van Digi-Key, verstuurd naar zijn eigen goeddunken, te ontvangen die u informeren over wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of ander beleid van Digi-Key. U kunt ervoor kiezen om deze e-mails niet te ontvangen door deze standaardinstelling uit te schakelen. Ongeacht eventuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die hiermee in strijd zijn, kan Digi-Key deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen en dergelijke wijzigingen zijn bindend voor u en Digi-Key.

Heersende versie
De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal voorrang krijgen indien er enige discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie.

© 2021, Digi-Key Corporation. Alle rechten voorbehouden.

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE. Indien u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, of als u aanvullende informatie wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar international.customer.service@digikey.com.

II. Bestelvoorwaarden

Alle bestellingen die bij Digi-Key worden geplaatst, inclusief die voor Chip Outpost-producten en bestellingen via een webwinkel die het merk draagt van namen van andere entiteiten en geïntegreerd is in de websites van die andere entiteiten, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze "Bestelvoorwaarden". Alle vermeende wijzigingen in aanvullende documentatie die door een koper worden ingediend, worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Bestellingen die worden geplaatst via formulieren die afwijken van deze voorwaarden kunnen wel worden geaccepteerd, maar alleen op voorwaarde dat de bepalingen in deze Bestelvoorwaarden de bovenhand krijgen en dat deze bepalingen de enige van toepassing zijnde voorwaarden op deze bestelling zijn.

1. Aanvaarding en validatie van bestellingen. Wanneer u een bestelling plaatst, kunnen wij uw betaalwijze, verzendadres en/of btw-identificatienummer voor vrijstelling verifiëren, indien van toepassing, voordat wij uw bestelling verwerken. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbieding is om, onder deze Bestelvoorwaarden, de op uw bestelling vermelde Producten te kopen. Digi-Key kan, naar eigen goeddunken, uw bestelling accepteren door uw betaling te verwerken en het product te verzenden en kan, ongeacht welke reden en naar eigen goeddunken, weigeren uw bestelling of een deel ervan te aanvaarden. Als we weigeren uw bestelling te accepteren, zullen we trachten dit aan u te melden via het e-mailadres of de andere contactgegevens die u bij uw bestelling hebt opgegeven. Leverings- en/of verzenddata die in verband met een bestelling worden opgegeven, zijn uitsluitend op basis van schattingen en vormen geen vaste of gegarandeerde leveringsdata.

2. Hoeveelheidsbeperkingen. Digi-Key kan de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop op elke bestelling om elke reden beperken of annuleren, en kan de beschikbaarheid of duur van elke speciale aanbieding op elk moment wijzigen. Digi-Key kan elke bestelling, of deel van een bestelling, afwijzen.

3. Elektronische communicatie. Als u via de site een bestelling plaatst, dient u een geldig e-mailadres op te geven, dat wij kunnen gebruiken om met u te communiceren over de status van uw bestelling, u informatie te geven over de verzending of nabestellingen en u andere opmerkingen, bekendmakingen of andere communicatie over uw bestelling te doen toekomen. U gaat ermee akkoord dat Digi-Key niet verantwoordelijk is voor schade die u oploopt of informatie die u niet ontvangt als gevolg van het in gebreke blijven door u bij het afgeven of onderhouden van een geldig e-mailadres, of als gevolg van een defect van ons e-mailsysteem, spamfilters of andere belemmeringen bij uw ontvangst van onze communicatieberichten. 

4. Valutagegevens. Deze website is exclusief ontworpen voor België en aankopen in euro (EUR) of Amerikaanse dollars (USD). Gebruik voor bestellingen naar andere bestemmingen dan België Digi-Key's Website over Amerikaanse valuta, www.digikey.com of een geschikte land- of regiospecifieke website. Als u via de telefoon bestelt, geeft u tijdens het bestellen aan de verkoopmedewerker van Digi-Key door in welke valuta u wilt betalen.

5. Prijs- en productinformatieDigi-Key doet al het mogelijke om actuele en correcte informatie te verstrekken met betrekking tot Producten en prijzen, maar biedt geen garantie voor de valuta of juistheid van dergelijke informatie. Daarnaast is Digi-Key afhankelijk van de oorspronkelijke fabrikant of wederverkoper die is geautoriseerd door de fabrikant om productwaarschuwingen te geven in verband met het gebruik van de materialen en/of chemicaliën die de producten mogelijk bevatten, waaronder maar niet beperkt tot 'veilige haven'-waarschuwingen onder de Californische wet 'Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act' (vooral bekend als Proposition 65). Informatie betreffende Producten kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. Prijzen kunnen op elk gewenst moment voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling door Digi-Key gewijzigd worden. Indien Digi-Key in de beschrijving of beschikbaarheid van een Product een materiële fout ontdekt die uw openstaande bestelling bij Digi-Key betreft, of een fout in de prijs, zullen wij u op de hoogte stellen van de gecorrigeerde versie, waarna u de gecorrigeerde versie kunt aanvaarden of de bestelling kunt annuleren. Indien u ervoor kiest om de bestelling te annuleren en de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard, zal Digi-Key uw creditcard crediteren voor het bedrag dat is afgeschreven. De prijsstelling op de website is in euro of dollars. Digi-Key is niet verantwoordelijk voor prijsstelling, typografische of andere fouten in een aanbod van Digi-Key en Digi-Key behoudt zich het recht voor om bestellingen die voortvloeien uit dergelijke fouten te annuleren. 

6. Betaling. Digi-Key biedt de volgende betaalmethoden aan voor klanten die betalen in euro: MasterCard, VISA, American Express, PayPal en betaling vooraf via bankoverschrijving, evenals afschrijving van rekening-courantkrediet voor erkende instellingen en bedrijven. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin de bestelling is geplaatst. Voor Amerikaanse klanten bieden we de volgende betaalmethoden: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal en betaling vooraf via bankoverschrijving, bankcheque en een rekening-courant bij erkende instanties en bedrijven. We kunnen geen persoonlijke cheques of gecertificeerde persoonlijke cheques accepteren. Postwissels kunnen veel vertraging opleveren. Gebruik van kredietbrieven moet vooraf worden goedgekeurd door de administratie van Digi-Key. 

Rekeningaanvraag. Om een accounttoepassing voor open accountkrediet te verkrijgen, dient u een accounttoepassing in. Het goedkeuringsproces van uw aanvraag kan enige tijd duren. Om vertraging van uw eerste bestelling te voorkomen, kunt u een alternatieve betaalmethode kiezen. 

7. Verzendkosten.

Producten die vanuit het magazijn van Digi-Key worden verzonden. Klik hier om te zien of uw aankoop in aanmerking komt voor gratis verzending. Als uw aankoop hier niet voor in aanmerking komt, worden de verzendkosten vooruitbetaald en aan de factuur toegevoegd. De beschikbaarheid van verzendmethoden is afhankelijk van het land van bestemming. Voor zeer zware of grote verzendingen kan mogelijk een toeslag worden berekend. Digi-Key zal u vóór de verzending op de hoogte brengen of deze situatie van toepassing is.

 • Verzendingen via UPS: Voor Digi-Keys B2B-verzendingen waarbij Digi-Key wordt voorzien van een gevalideerd btw-nummer, zal Digi-Key zendingen importeren naar Keulen, Duitsland (DDP); en onder de intracommunautaire leveringsregels overeenkomstig artikel 138 (1) van richtlijn 2006/112/EC van de Raad, zal Digi-Key zendingen (CPT) doorsturen naar uw bestemming. Voor alle andere zendingen in euro (EUR) zonder een gevalideerd btw-nummer en voor niet-zakelijke entiteiten, zal uw pakket DDP (zoals gedefinieerd door INCOTERMS 2010) naar uw locatie worden verzonden.
 • Verzendingen via alle andere koeriers: CPT (volgens INCOTERMS 2010)
 • Verzendingen verrekend via een koeriersrekening: FCA (volgens INCOTERMS 2010)

Producten die rechtstreeks door leveranciers worden verzonden. Tenzij anders op de Site vermeld, zullen (1) de verzendkosten door de klant worden betaald (CPT zoals gedefinieerd in INCOTERMS 2010), (2) verzend- of vrachtkosten voor verzendingen vanuit het magazijn van de leverancier vooruitbetaald en aan de factuur toegevoegd worden, (3) alle van toepassing zijnde invoervergunningen, heffingen, tarieven, belastingen en de provisiekosten voor uw rekening zijn.

8. Verwerkingskosten. Er zijn geen minimumorder- of verwerkingskosten.

9. Belastingen.

Producten die vanuit het magazijn van Digi-Key worden verzonden. 

Bij de weergegeven prijzen zijn geen federale, nationale of plaatselijke belastingen inbegrepen, of andere eventuele belastingen die door een overheid zijn opgelegd, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkoop, gebruik, accijns, btw of soortgelijke belastingen. Voor Digi-Keys B2B-zendingen via UPS, waarbij Digi-Key over een gevalideerd btw-nummer beschikt, importeert Digi-Key de zending volgens de CPC4200-regels en is iedere zakelijke klant zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de verschuldigde btw in het betreffende land. Voor niet-zakelijke entiteiten, bedrijven waarvan Digi-Key niet over een gevalideerd btw-nummer beschikt of zendingen via koeriers anders dan UPS, zal de btw verschuldigd zijn bij levering.

Producten die rechtstreeks door leveranciers worden verzonden. Alle weergegeven prijzen zijn exclusief federale, staats- of plaatselijke belasting, of eventuele andere belasting die door een overheid wordt opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopbelasting, gebruiksbelasting, accijns, btw of soortgelijke belastingen. Alle van toepassing zijnde btw, heffingen, belastingen en provisiekosten zijn verschuldigd op het moment van levering.

10. Late betalingen. U betaalt Digi-Key alle bijkomende kosten voor Digi-Key voor het innen van een bedrag dat door u in het verleden had moeten worden betaald, waaronder alle rechtbank-, innings- en advocatenkosten.

11. Niet op voorraad. Als een Product dat u bestelt niet op voorraad is op het moment van bestelling, kunt u ervoor kiezen om het te laten verzenden op een latere verzenddatum. Tenzij anders bepaald op de Site zullen extra verzendkosten van toepassing zijn op elke zending. Nabestellingen worden op uw aanvraag vastgehouden. De voorwaarden van deze Sectie 11 gelden niet voor Producten die zijn aangeduid als Chip Outpost-Producten (zie Sectie 15 en 17 hieronder aangaande Chip Outpost-Producten).

12. Naleving exportregels. Behalve in de Verenigde Staten en bijbehorende territoria accepteert Digi-Key ook internationale bestellingen. Sommige Producten kunnen mogelijk niet buiten de Verenigde Staten worden verzonden. Alle internationale bestellingen (van afkomst of met bestemming) zijn onderworpen aan exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten van de Verenigde Staten. U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde Amerikaanse exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten of die van de toepasselijke buitenlandse rechtsgebieden, instanties of autoriteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations beheerd door het Bureau of Industry and Security, het Amerikaanse ministerie van Handel, de Foreign Trade Regulations beheerd door het Census Bureau, het Amerikaanse ministerie van Financiën en de sancties en verordeningen beheerd door het Office of Foreign Assets Control. Het is verboden om, direct of indirect, Producten te verkopen, exporteren, overbrengen, overladen, toewijzen, gebruiken of verwijderen op een zodanige wijze dat de toepasselijke Amerikaanse exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten of die van de toepasselijke buitenlandse rechtsgebieden, instanties of autoriteiten, worden overtreden. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties of andere officiële machtigingen die vereist kunnen zijn voor het exporteren, herexporteren of importeren van Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereiste licenties of toepasselijke uitzonderingen voor licenties die nodig zijn om, direct of indirect, Producten te exporteren, herexporteren of importeren of te laten exporteren, herexporteren of importeren naar een land, individu, bedrijf, organisatie of entiteit waarnaar dergelijke export, wederexport of import beperkt of verboden is onder de toepasselijke Amerikaanse exportwetgeving of sanctierechten en -voorschriften (waaronder, maar niet beperkt tot, al het voorgaande onder sancties of embargo's uitgevoerd door de Verenigde Naties, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse ministerie van Financiën, het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Unie of enige andere toepasselijke overheidsinstantie). Deze items worden beheerd door de Amerikaanse overheid en zijn uitsluitend goedgekeurd voor export naar het uiteindelijke land van bestemming voor gebruik door de uiteindelijke ontvanger of eindgebruiker(s) die hierin worden vermeld. Ze mogen niet naar een ander land of aan een andere persoon dan de goedgekeurde uiteindelijke ontvanger of eindgebruiker(s) worden doorverkocht, overgedragen of anderszins verwijderd, ofwel in hun oorspronkelijke vorm ofwel na te zijn opgenomen in andere items, zonder eerst goedkeuring te verkrijgen van de Amerikaanse overheid of zoals anderszins goedgekeurd door de Amerikaanse wet- en regelgeving.

13. Beschadiging tijdens transport. Als u goederen ontvangt die tijdens het transport zijn beschadigd, is het belangrijk om de verzenddoos, het verpakkingsmateriaal en de onderdelen intact te laten. Neem onmiddellijk contact op met een Digi-Key-klantenservicemedewerker voor het indienen van een claim.

14. Retourbeleid. Digi-Key kan, en in de meeste gevallen zal, naar eigen goeddunken geretourneerde goederen accepteren, met inachtneming van de in deze Sectie 14 vermelde bepalingen, en zal het Product vervangen of als u dat wenst uw geld teruggeven. Koopwaar en Producten die van derden zijn gekocht, en niet rechtstreeks van Digi-Key, komen niet in aanmerking voor retournering, terugbetaling of ruil.

Om de verwerking van geretourneerde goederen te bevorderen:

 • Vraag hier een retourautorisatienummer (Returned Merchandise Authorization, "RMA") aan voordat u een Product retourneert.
 • Alle retourgoederen die geen betrekking hebben op de garanties van de fabrikant, dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum in de originele verpakking en in verkoopbare toestand geretourneerd te worden, vergezeld van het oorspronkelijke factuurnummer en een korte uitleg waarom ze geretourneerd worden.
 • Bepaalde producten die rechtstreeks van de leverancier worden verzonden, moeten nadat het RMA-nummer van Digi-Key is verkregen naar de leverancier worden geretourneerd. Formulier voor retourautorisatie
 • Na het verkrijgen van een RMA-nummer ontvangt u instructies waar u het Product naartoe moet sturen.
 • Alle apparaten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading ("ESD") en die naar Digi-Key worden geretourneerd, kunnen bij ontvangst aan een inspectie worden onderworpen volgens de ESD-werkinstructies van Digi-Key en de meest recente versie van de ANSI/ESD S20.20-standaard, gepubliceerd door het American National Standards Institute en EOS/ESD Association, Inc. ESD-producten die volgens de norm niet op de juiste wijze zijn gehanteerd, komen niet in aanmerking voor een tegoed of terugbetaling.
 • De kosten voor retourzendingen moeten vooruitbetaald worden of worden afgetrokken van het factuurtegoed, zoals beschreven in het online RMA-proces. 
 • Voor onderdelen die uitsluitend geretourneerd worden als gevolg van een vergissing van de klant kunnen herbevoorradingskosten worden berekend.
 • Producten die door Digi-Key speciaal voor u bij een fabrikant zijn gekocht, kunnen aangemerkt zijn als niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar.
 • Onderdelen die op het moment van de offerte of verkoop zijn gespecificeerd als 'niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar', kunnen niet worden geretourneerd, waaronder Producten die zijn aangeduid als Chip Outpost-producten, met uitzondering van de beperkte garantie van Chip Outpost (zie Sectie 17 hieronder).
 • Voor geretourneerde items met betrekking tot de garanties van de fabrikant gelden de algemene voorwaarden van de garantie van de betreffende fabrikant en het retourbeleid voor het Product van de betreffende fabrikant (sommige Producten moeten bijvoorbeeld rechtstreeks naar de fabrikant worden geretourneerd). Neem contact op met een klantenservicemedewerker voor aanvullende informatie.

Door een Product naar Digi-Key of een leverancier (indien van toepassing) te retourneren, verklaart en garandeert u dat het geretourneerde Product via een Digi-Key-site is gekocht en niet vervalst of anderszins niet-conform is. U erkent dat vervalste Producten niet in aanmerking komen voor retournering, terugbetaling of ruil en dat Digi-Key geen vervalste Producten accepteert. U gaat er tevens mee akkoord dat Digi-Key of de leverancier (indien van toepassing) geretourneerde Producten kan testen om te bepalen of het Product vervalst of niet-conform is of op andere wijze in strijd is met deze Bestelvoorwaarden. In het geval dat Digi-Key of de leverancier naar eigen goeddunken vermoedt of vaststelt dat een geretourneerd Product, inclusief, maar niet beperkt tot, daarin opgenomen elektronische componenten, gemonteerde delen, toebehoren en apparatuur, vervalst of niet-conform is of op andere wijze in strijd is met deze Bestelvoorwaarden, kan Digi-Key of de leverancier: (i) een dergelijk probleem bij een toepasselijke overheidsinstantie of regelgevende instantie of een andere toepasselijke derde partij melden, (ii) een dergelijk Product in quarantaine plaatsen voor verdere tests of andere analyse zonder een vervangend Product of terugbetaling te verstrekken tot kan worden vastgesteld of het Product aan deze Bestelvoorwaarden voldoet, (iii) als wordt vastgesteld dat een dergelijk Product vervalst is, dit Product gedurende een periode van vijf (5) jaar, of langer als dit wettelijk vereist is, in quarantaine houden en na de toepasselijke quarantaineperiode dit Product onomkeerbaar wijzigen om het Product, inclusief de interne elementen, fysiek onbruikbaar te maken en (iv) andere acties ondernemen die mogelijk vereist of toegestaan zijn onder de toepasselijke wetgeving en het beleid van Digi-Key om vervalsing van Producten te voorkomen. In het geval dat u een vervalst Product naar Digi-Key verstuurt, bent u aansprakelijk voor alle onkosten, uitgaven en schade die hiermee verband houden en stemt u ermee in Digi-Key te vrijwaren voor alle claims en schade, inclusief de honoraria en kosten voor advocaten, met betrekking tot dergelijke vervalste Producten.

15. Chip Outpost. Chip Outpost-producten zijn overtollige voorraadproducten. Chip Outpost-producten bevatten, zonder beperking, overschotten van elektronische onderdelen die rechtstreeks van de Productleverancier worden geleverd of als onderdeel van een door de leverancier goedgekeurde retourzending van een franchise-distributeur. Digi-Key is van oordeel dat de Chip Outpost-producten van hoge kwaliteit zijn. Deze producten kunnen echter bepaalde onvolkomenheden bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verouderde datumcodes. Ook kan de productie van deze producten door de fabrikant beëindigd en/of achterhaald zijn. Chip Outpost-producten zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden en komen niet in aanmerking voor nabestellingen. GARANTIES VAN FABRIKANTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CHIP OUTPOST-PRODUCTEN. ALLE VERKOPEN VAN CHIP OUTPOST-PRODUCTEN ZIJN DEFINITIEF. Als u een Product koopt dat is aangeduid als Chip Outpost-product, begrijpt u dat het Product door Digi-Key is verkregen op niet-annuleerbare/niet-retourneerbare basis. Uw aankoop van een Product dat is aangeduid als Chip Outpost-product is daarom niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar, met uitzondering van de beperkte garantie van Chip Outpost (zie Sectie 17 hieronder).

16. Geen gebruik als kritische onderdelen of QPL-onderdelen. Producten die verkocht worden door Digi-Key zijn niet geautoriseerd voor gebruik in bepaalde toepassingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de veiligheid van leven, de ondersteuning van leven, het levensbehoud, chirurgische toepassingen, menselijke implantaten, nucleaire of vliegtuigtoepassingen of voor gebruik of toepassing waarin het falen van een enkele component zou kunnen leiden tot een situatie waarin schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of de dood dreigen te ontstaan, tenzij een bevoegde functionaris van de fabrikant een overeenkomst heeft gesloten die specifiek dergelijk gebruik behandelt. Daarnaast erkent u dat Digi-Key niet staat vermeld op de Qualified Manufacturers List ("QML") en geen Qualified Product List ("QPL")-onderdelen voor militaire toepassingen verkoopt. Alle verwijzingen naar QPL of militaire specificaties zijn alleen ter referentie en de eventuele verkoop van dergelijke producten door Digi-Key is uitsluitend voor niet-militair gebruik. U gaat ermee akkoord dat al dergelijke aankopen bestemd zijn voor commerciële of andere toepassingen waarvoor geen QPL-onderdelen vereist zijn. U GAAT ERMEE AKKOORD DIGI-KEY EN DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN TE VRIJWAREN VAN EN TE VERDEDIGEN TEGEN ALLE SCHADE, KOSTEN EN UITGAVEN DIE WORDEN OPGELOPEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCAATKOSTEN EN KOSTEN VAN EEN RECHTSZAAK OF DREIGENDE RECHTSZAAK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN IN ONGEAUTORISEERDE APPLICATIES. 

17. Productgarantie.

a. Algemene beperkte productgarantie. ALLE PRODUCTEN WORDEN VERKOCHT OP BASIS VAN EEN "ZOALS HET IS", "WAAR IS," EN "ZOALS BESCHIKBAAR". Digi-Key stemt ermee in om aan u, op het moment van verkoop en voor zover mogelijk, de garanties over te dragen die Digi-Key ontvangt van fabrikanten met betrekking tot de Producten die door Digi-Key aan u worden verkocht. EXEMPLAREN VAN ZULKE GARANTIES VAN DE FABRIKANT ZIJN VOORAFGAAND AAN DE AANKOOP VAN PRODUCTEN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR BIJ DIGI-KEY. DE GARANTIES VAN FABRIKANTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CHIP OUTPOST-PRODUCTEN EN IN PLAATS DAARVAN VALLEN AANGEKOCHTE PRODUCTEN VIA CHIP OUTPOST ONDER DE AFZONDERLIJKE, BEPERKTE GARANTIE VAN CHIP OUTPOST, ZOALS UITEENGEZET IN DEZE SECTIE 17. OP BEPAALDE SPECIAAL GEADVERTEERDE VOORRAADITEMS ZIT GEEN ENKELE FABRIEKSGARANTIE, EN DERGELIJKE PRODUCTEN WORDEN UITSLUITEND IN BEPERKTE OPLAGE VERKOCHT EN BIJ ZULKE PRODUCTEN ZIJN GEEN BACKORDERS OF RETOUREN BESCHIKBAAR.

b. Beperkte garantie van Chip Outpost. Deze beperkte garantie geldt alleen voor Producten die door Digi-Key zijn aangeduid, op de Site of anderszins, als Chip Outpost-Producten (de 'Chip Outpost-Producten'). Als u ervoor kiest een Chip Outpost-product aan te schaffen, dan garandeert Digi-Key Corporation uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van het Chip Outpost-product van Digi-Key, dat het Chip Outpost-product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende drie (3) jaar vanaf de datum op de originele factuur van het desbetreffende Chip Outpost-product (de "periode van beperkte garantie van Chip Outpost"). De beperkte garantie is niet van toepassing op een product (i) dat is onderworpen aan misbruik of verkeerd gebruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot statische ontlading), verwaarlozing, ongelukken of wijziging, (ii) dat niet op enige andere wijze kan worden getest, (iii) dat is geïnstalleerd in een daarvoor ongeschikte omgeving, (iv) dat is gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor het is ontworpen of (v) dat is beschadigd door brand, overstroming, wind, bliksem of vergelijkbare oorzaken.

 1. Gebruikmaking van deze beperkte garantie. Als uw exclusieve middel voor een schending van deze beperkte garantie, zal Digi-Key onmiddellijk, naar eigen goeddunken, (i) een Chip Outpost-Product dat niet voldoet aan deze beperkte garantie vervangen of (ii) u de aankoopprijs van het defecte Chip Outpost-Product vergoeden; dit echter op voorwaarde dat u het Chip Outpost-Product tijdens de Beperkte Garantieperiode van Chip Outpost retourneert of binnen tien (10) dagen daarna, met een schriftelijke mededeling van het geclaimde gebrek of gebreken, overeenkomstig het Retourneringsbeleid van Digi-Key (zie Sectie 14 hierboven).
 2. Testen door derde partijen. Digi-Key behoudt zich het recht voor om een onafhankelijke derde partij een Chip Outpost-Product, waarvan beweerd wordt dat het defect is, te laten onderzoeken en testen om vast te stellen of dat product ook werkelijk defect is. De conclusie van deze onafhankelijke derde partij zal beslissend, definitief en bindend zijn voor u en Digi-Key.

c. Disclaimer van alle andere garanties. TENZIJ ANDERSZINS UITEENGEZET IN DEZE SECTIE 17, (i) WIJST DIGI-KEY ALLE GARANTIES OF REPRESENTATIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT ALLE PRODUCTEN, EN (ii) DIGI-KEY WIJST EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN ELKE SOORT AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. De Producten kunnen onderworpen zijn aan patent-, handelsmerk-, copyright-, ontwerp- en andere rechten van derde partijen. Digi-Key is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk bij enige claim van inbreuk op dergelijk rechten. Als een bestelling software of ander intellectueel eigendom bevat, wordt dergelijke software of ander intellectueel eigendom door Digi-Key aan u geleverd en onderworpen aan de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten van derden- en gebruikerslicenties. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als verlening van rechten of licentie voor het gebruik van enige software of ander intellectueel eigendom, op enige wijze of voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in een dergelijke licentie-overeenkomst. Zonder in enig opzicht de algemeenheid van het voorgaande te beperken:

 1. Applicatie engineering. </strong> Digi-Key biedt het ontwerpen van applicaties uitsluitend aan als gemak voor Digi-Key-klanten. De ingenieurs van Digi-Key-toepassingen streven ernaar om bruikbare gegevens over onze Producten te vermelden. Digi-Key garandeert niet dat de verstrekte informatie of aanbevelingen nauwkeurig, volledig of juist zijn en Digi-Key is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verstrekte informatie of aanbevelingen, of het vertrouwen dat u in deze informatie of aanbevelingen stelt. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het analyseren en bepalen van de toepasselijkheid van de door Digi-Key-ingenieurs verstrekte gegevens of aanbevelingen. Het vertrouwen op dergelijke gegevens of aanbevelingen is op uw eigen risico en oordeel. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn aanbevolen vervangingen of kruisverwijzingen in verband met onderdelen simpelweg aanbevelingen, en Digi-Key garandeert niet dat zulke gegevens of aanbevelingen nauwkeurig, compleet of correct zijn.
 2. Geen andere garanties. Behalve indien een daartoe gevolmachtigde functionaris van Digi-Key een aanvullende schriftelijke garantie afgeeft, is geen enkele werknemer of agent van Digi-Key of enige andere partij bevoegd om enige garantie te verstrekken boven de garantie die in deze Sectie 17 wordt verstrekt.

d. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DIGI-KEY AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF DERDE PARTIJEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, STRAF- OF EXEMPLARISCHE SCHADES (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINSTEN, BESPARINGEN OF ZAKELIJKE KANSEN), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN EEN PRODUCT, ZELFS INDIEN DIGI-KEY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE(S). ONDERWORPEN AAN HET VOORAFGAANDE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGI-KEY OP WAT VOOR MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN EEN PRODUCT, IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET BETREFFENDE PRODUCT, ONGEACHT HET JURIDISCHE PRINCIPE DAT INGEBRACHT WORDT VOOR EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE OF IETS ANDERS BETREFT. U ERKENT DAT DE TE BETALEN BEDRAGEN VOOR PRODUCTEN DEELS GEBASEERD ZIJN OP DEZE BEPERKINGEN, EN U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DEZE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT HET FEIT DAT HET WEZENLIJKE DOEL VAN EEN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WORDT VERZUIMD.

In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Hierdoor is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing, maar geldt in ieder geval voor zover maximaal toegestaan onder de wet.

18. Schadeloosstelling. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Producten. U stemt ermee in Digi-Key en de joint ventures, zakelijke partners, licentieverleners, werknemers, bestuurders, directeuren, eigenaren en vertegenwoordigers van Digi-Key te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische, indirecte en gevolgschade) en redelijke advocatenkosten die het gevolg zijn van of voortkomen uit uw gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van de Producten of uit enige schending door u van deze Bestelvoorwaarden.

19. Overmacht. Digi-Key is niet aansprakelijk voor vertragingen in leveringen of het niet nakomen van zijn verplichtingen indien die veroorzaakt worden door zaken die buiten zijn redelijke controle vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, productallocaties, grondstoffentekorten, arbeidsgeschillen, transportvertragingen, onvoorziene omstandigheden, natuurrampen, handelingen of omissies door andere partijen, handelingen of omissies door burgerlijke of militaire autoriteiten, overheidsprioriteiten, branden, stakingen, overstromingen, hevige weersomstandigheden, computerstoringen, terrorisme, epidemieën, pandemieën, quarantainebeperkingen, opstanden of oorlog. De tijd die Digi-Key heeft voor levering of uitvoering wordt verlengd met de tijdsperiode van de eerdergenoemde vertraging, of Digi-Key kan desgewenst een bestelling of een resterend deel daarvan annuleren, zonder aansprakelijkheid, door u daarvan op de hoogte te stellen.

20. Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting; Beperking van rechtsvorderingen. De wetten van de Amerikaanse staat Minnesota zijn van toepassing op deze Bestelvoorwaarden, ongeacht conflicterende wetsbepalingen (ofwel van de staat Minnesota ofwel van een ander rechtsgebied waardoor andere wetten dan die van de staat Minnesota van toepassing zijn). Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980, het Verdrag der Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken en de wet Algemene transacties betreffende computergegevens (UCITA), alsmede implementaties hiervan in diverse rechtsgebieden en navolgende herzieningen hiervan, zijn niet van toepassing op deze Bestelvoorwaarden. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Bestelvoorwaarden of uw aankoop of gebruik van Producten (een "Geschil") zal worden beslecht door het Amerikaanse arbitragehof (American Arbitration Association, AAA) volgens zijn commerciële arbitrageregels en U DOET HIERBIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJK WETGEVING, ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT DAT U HEBT OP JURYRECHTSPRAAK BIJ EVENTUELE GERECHTELIJKE STAPPEN, PROCEDURES, RECHTSZAKEN OF TEGENVORDERINGEN DIE VOORTKOMEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. De arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal voor een enkele arbiter en dergelijke arbiter zal naar eigen goeddunken de noodzaak tot arbitrage van een vermeend Geschil vaststellen. De plaats van arbitrage is Minneapolis, Minnesota, VS. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht zal geen arbitrage onder deze Bestelvoorwaarden worden verbonden aan een arbitrage met een andere partij die valt onder deze Bestelvoorwaarden, hetzij via groepsarbitrage of anderszins. De arbitrale uitspraak door een arbiter kan in een staats- of federale rechtbank binnen of buiten de staat Minnesota worden gedaan. Ongeacht het voorgaande kan Digi-Key, in plaats van of naast andere rechtsmiddelen die Digi-Key tot zijn beschikking heeft, voor een werkelijke of vermeende inbreuk op het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van Digi-Key of derden, een gerechtelijk bevel of andere maatregel opleggen via een staats- of federale of nationale rechtbank in een bevoegd rechtsgebied, zonder schending van de arbitrage-eisen beschreven in Sectie 20. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de locatie van de staats- en federale rechtbanken van de staat Minnesota met betrekking tot een dergelijk gerechtelijk bevel of andere maatregelen. U erkent bovendien dat de rechten van Digi-Key in verband met zijn intellectuele eigendom van bijzondere, unieke en buitengewone aard zijn, waardoor die rechten uitzonderlijke waarde krijgen, waarvan ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verlies niet makkelijk kan worden ingeschat en mogelijk niet afdoende kan worden gecompenseerd door geldelijke schadevergoedingen. Elk Geschil dat door u wordt geïnitieerd, moet binnen één (1) jaar vanaf de aankoopdatum of levering van het Product worden aangespannen, met uitzondering van een Geschil dat is gebaseerd op een inbreuk van de garantie; dit moet worden aangespannen binnen negentig (90) dagen vanaf de datum dat Digi-Key de garantieclaim afwijst onder Sectie 17 van deze Bestelvoorwaarden.

21. Algemene bepalingen. Deze Bestelvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Als Digi-Key afstand doet van aanspraken bij enige schending of verzuim krachtens deze overeenkomst, zal dit niet worden beschouwd als afstandsverklaring bij een latere schending of verzuim. Als enig deel van de Bestelvoorwaarden door een rechtbank of arbiters met rechtsbevoegdheid ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen in deze Bestelvoorwaarden, die geheel van kracht en in werking blijven, en een dergelijke rechtbank of arbiter zal de autoriteit bezitten, indien mogelijk, om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te herzien om zo accuraat mogelijk de bedoeling van de partijen weer te geven, zoals vermeld in de oorspronkelijke formulering van die bepaling, en die te beschouwen als geldig en afdwingbaar. Geen rechten, taken, afspraken of plichten onder deze overeenkomst, mogen worden toegewezen of overgedragen ingevolge een wet, fusie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi-Key. Deze Bestelvoorwaarden en het onderwerp waarop ze van toepassing zijn, waaronder maar niet beperkt tot de aankoop van producten, creëren geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap tussen u en Digi-Key of zijn leveranciers. De plichten, rechten, voorwaarden en bepalingen hiervan zullen bindend zijn en uitsluitend van kracht worden ten voordele van de betreffende partijen en hun toegestane respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, en ze zijn niet bedoeld voor en verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan derden. 

22. Wijzigingen aan de Bestelvoorwaarden. Digi-Key behoudt zich het recht voor om de bepalingen in deze Bestelvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. U bent verantwoordelijk om voorafgaand aan het kopen van Producten deze Bestelvoorwaarden door te nemen. Door na eventuele wijzigingen in deze Bestelvoorwaarden Producten te kopen, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Bestelvoorwaarden. Bij wijzigingen of updates van deze Bestelvoorwaarden wordt de 'Datum van laatste aanpassing' overeenkomstig geüpdatet. Door u als geregistreerde gebruiker van een bepaalde functionaliteit op de Site te registreren, kiest u er standaard voor om e-mails van Digi-Key te ontvangen die u informeren over wijzigingen van deze Bestelvoorwaarden of andere beleidslijnen van Digi-Key en die worden verstuurd naar eigen goeddunken van Digi-Key. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u deze standaardinstelling uitschakelen. Ongeacht alle bepalingen in deze Bestelvoorwaarden die hiermee in strijd zijn, kan Digi-Key deze Bestelvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen en dergelijke wijzigingen zijn bindend voor u en Digi-Key.

Heersende versie
De Engelse versie van deze Bestelvoorwaarden zal voorrang krijgen indien er enige discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie.

© 2021, Digi-Key Corporation. Alle rechten voorbehouden.

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE. Indien u vragen hebt over deze Bestelvoorwaarden, of als u aanvullende informatie wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar international.customer.service@digikey.com.

DATUM VAN LAATSTE AANPASSING

augustus 13, 2020

Revisie 4.5