Revisie 5.1

Digi-Key Gebruiksvoorwaarden en Bestellingsvoorwaarden

DATUM VAN LAATSTE AANPASSING

2022-02-24

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics) exploiteert samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Digi-Key") www.digikey.be en een portfolio van andere websites, inclusief maar niet beperkt tot de Digi-Key Tech-Xchange-website, de eewiki.net-website, de maker.io-website en projectsites die door Digi-Key worden aangeboden, inclusief www.digikey.be/nl/maker (gezamenlijk "Projectsites"), en webwinkels die kunnen worden gebrandmerkt met de namen van andere entiteiten en die kunnen worden ingebed in de websites van die andere entiteiten (gezamenlijk de "Site"). De Site: biedt online toegang tot informatie over producten en diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, Chip Outpost-producten en producten en diensten die worden aangeboden via het marktplaatsprogramma van Digi-Key, verkrijgbaar bij Digi-Key (gezamenlijk de "Producten"); vergemakkelijkt het delen en beheren van projecten; biedt toegang tot applicatie-engineeringdiensten over Producten; kan Communicatiediensten aanbieden (zoals gedefinieerd in Sectie 8 hieronder); en vergemakkelijkt transacties voor de aankoop van Producten door zichzelf en in combinatie met applicaties van derden die gebruikmaken van eigen Digi-Key webdiensten ("Webdienstenapplicaties"), en in combinatie met derden en hun websites via door Digi-Key aangeboden webwinkels (gezamenlijk de "Diensten").

Door toegang tot, bezoek aan, browsen, gebruik van of interactie of een poging tot interactie met enig deel van de Site of enige Software (zoals hieronder gedefinieerd), programma of Diensten op de Site gaat u namens uzelf persoonlijk, en namens enige entiteit waarvoor u een agent bent of die u lijkt te vertegenwoordigen, (collectief en individueel "u," "uw," of "gebruiker") akkoord met elk van de voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet (collectief de "Gebruiksvoorwaarden"). Voor een bekendmaking met betrekking tot informatie die door Digi-Key is verzameld en gedeeld door uw toegang tot en gebruik van de Site, gaat u naar de Privacyverklaring van Digi-Key. Door Producten te bestellen via de Site of per post, e-mail, telefoon, fax, of enige andere methode, gaat u namens uzelf persoonlijk en namens elke entiteit waarvoor u een agent bent of u lijkt te vertegenwoordigen, akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en de Bestelvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd).

I. Gebruiksvoorwaarden website

1. Toegang tot de Site. Registratie is niet vereist voor het plaatsen van een bestelling of het gebruik van de Site. Bepaalde gedeelten van de site bieden uitgebreide services via het Web via een systeem met naam/wachtwoordbeveiliging, inclusief maar niet beperkt tot de Webdienstenapplicaties.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gezamenlijk uw 'Identificatiegegevens' genoemd. Uw identificatiegegevens moeten nauwkeurig, bijgewerkt en volledig zijn, en u mag geen valse informatie bieden aan Digi-Key of u voordoen als een ander(e) individu of entiteit. U bent er als enige verantwoordelijk voor om uw identificatiegegevens vertrouwelijk te houden. U gaat ermee akkoord dat u en uw gemachtigde vertegenwoordigers de enige gebruikers van uw Identificatiegegevens zijn, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op de Site die met uw Identificatiegegevens worden uitgevoerd. We raden u ten zeerste aan om uzelf bij de site af te melden en uw browservenster te sluiten als u klaar bent met uw sessie, om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen uw Identificatiegegevens kunnen bemachtigen. Digi-Key is gerechtigd uw identificatiegegevens te monitoren en, naar eigen goeddunken, u te verplichten die te wijzigen. Neem onmiddellijk contact op met Digi-Key via internet.registration@digikey.com als u denkt dat uw identificatiegegevens zoek zijn geraakt of zijn gestolen, of indien iemand probeert uw identificatiegegevens te gebruiken zonder uw toestemming. Onthoud dat geen enkele website 100% veilig is. Hoewel Digi-Key er dus naar streeft de persoonlijke gegevens en privacy van zijn gebruikers te beschermen, is het gebruik van de Site om persoonlijk identificeerbare gegevens te versturen of op te slaan voor eigen risico.

2. Intellectueel eigendom. De Diensten, de Site, alle gegevens, Webdienstenapplicaties, Software, data, de Digi-Key-productdatabase, gedrukte en elektronische documentatie, content die u bekijkt, hoort of anderszins ervaart op de site, en alle samenstellingen daarvan (de 'Inhoud') worden beschermd door de Amerikaanse en internationale copyright-, handelsmerk- en andere wetgeving, en zijn het eigendom van Digi-Key of zijn partners, gelieerde bedrijven, licentiegevers, leveranciers, medewerkers of derde partijen.

Digi-Key biedt u onder deze Gebruiksvoorwaarden, met uitzondering van de software en Webdienstenapplicaties, een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Site, om de Diensten en de Inhoud te downloaden, af te drukken en op te slaan. Geen enkel recht, eigendom of belang van bekeken of gedownloade Inhoud of materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van deze licentie. Digi-Key behoudt, onder deze beperkte licentie die hierin wordt vermeld, al zijn intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die u van de site downloadt of bekijkt.

Software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de Site, of voor toegang en gebruik op de Site, met uitzondering van software die beschikbaar kan worden gesteld door eindgebruikers via een Communicatiedienst ("Software"), en de Webdienstenapplicaties zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Digi-Key en/of haar leveranciers of derden, en kunnen verder worden beschermd door octrooi-, handelsmerk-, handelsgeheim- of andere eigendomsrechten. Uw toegang tot en gebruik van de Software en Webdienstenapplicaties is onderworpen aan de voorwaarden van hun respectievelijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, indien van toepassing, die bij de Software en Webdienstenapplicaties worden geleverd of erbij worden geleverd ("Licentieovereenkomst"). U mag Software die wordt geleverd met een licentieovereenkomst of waarin een licentieovereenkomst is opgenomen niet eerder installeren, bekijken of gebruiken, of Webdienstenapplicaties niet bekijken of gebruiken, dan nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Voor Software of Webdienstenapplicaties die is/zijn geleverd zonder Licentieovereenkomst, verleent Digi-Key Corporation u, de gebruiker, hierbij, voor zover Digi-Key hiertoe (wettelijk) is bevoegd, een herroepbare, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software of de Webdienstenapplicaties voor het bekijken en anderszins gebruiken van de Site overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel. Alle kennisgevingen van derden die bij Software of Webdienstenapplicaties zijn gevoegd, worden alleen voor informatieve doeleinden verstrekt.

Digi-Key verleent geen andere, impliciete of expliciete, rechten of licenties, waaronder maar niet beperkt tot impliciete patentlicenties. Ongeautoriseerde reproductie of herdistributie van de Software is door de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders kunnen worden vervolgd voor zover de wet dat toestaat. Alle hierin verleende licenties vallen onder de volgende beperkingen: (1) deze kopieën van de Inhoud mogen uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen interne, zakelijke doeleinden of uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik; (2) u mag de Inhoud niet kopiëren of publiceren op een netwerkcomputer of de inhoud doorsturen, distribueren, publiceren, weergeven of uitzenden via media; en (3) de Site of de Inhoud niet op enige wijze wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren, reverse engineeren, of de Site of Inhoud op enige wijze veranderen, of een copyright-, handelsmerk of andere vermelding verwijderen of wijzigen. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SOFTWARE OF WEBDIENSTENAPPLICATIES NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TE KOPIËREN OF TE REPRODUCEREN VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE. U erkent dat de Software, Webdienstenapplicaties en daarbij geleverde documentatie en/of technische gegevens vallen onder de toepasselijke Amerikaanse exportwetten en regelgevingen. U gaat ermee akkoord de Software niet te exporteren of voor wederuitvoer te gebruiken, direct of indirect, naar landen waarvoor Amerikaanse exportbeperkingen gelden.

U mag geen van de merken of logo's gebruiken die op de Site staan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals onder de toepasselijke wet is toegestaan.

Digi-Key mag uw gebruik van de Site, inclusief en zonder beperking van de Diensten, te allen tijde en naar eigen goeddunken verbieden of beperken.

U mag geen robot, scraper, spider of ander geautomatiseerd middel gebruiken voor toegang tot en het verzamelen van Inhoud van de Site of de homepage of andere pagina's van de Site niet weerspiegelen, co-branden of framen op een andere website of webpagina. Voor doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden, betekent 'co-branding' het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of anderszins de toewijzing of identificatie van een partij op een zodanige manier dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat het een gebruiker de indruk geeft dat zo'n andere partij het recht heeft om de Site of zijn Inhoud weer te geven, te publiceren of te distribueren. Concurrenten en externe verzamelaars mogen, zonder de schriftelijke toestemming van Digi-Key, geen 'deep links' (directe verwijzingen) met de site verbinden, oftewel koppelingen naar deze site maken die de homepage of andere delen van de Site vermijden. Dit verbod is niet bedoeld om de niet-commerciële activiteiten van personen te beperken.

3. Disclaimer van garanties. DIGI-KEY EN ZIJN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES OF REPRESENTATIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN OF INHOUD, EN DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN ELKE SOORT AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN EN INHOUD. DE SOFTWARE EN WEBDIENSTENAPPLICATIES VALLEN UITSLUITEND ONDER GARANTIE, INDIEN VAN TOEPASSING, OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEOVEREENKOMSTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, EN VALLEN ANDERS ONDER DE GARANTIEDISCLAIMER VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SITE OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, BEVEILIGD OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN VAN DE SITE OF DE DIENSTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD, EN EVENMIN DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE SITE, DIENSTEN EN INHOUD WORDEN AANGEBODEN ''ALS ZODANIG'' EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS, MATERIALEN OF GEGEVENS DIE ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE SITE. DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE DOOR DERDE PARTIJEN IS VERZONDEN VIA EN/OF IS OPGENOMEN IN DE SITE. ADVIES ONTVANGEN VIA DE SITE MAG NIET WORDEN VERTROUWD VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN GESCHIKT PROFESSIONEEL TE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES IN UW SITUATIE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN MOGELIJK NIET TOE DAT BEPAALDE SOORTEN GARANTIES WORDEN UITGESLOTEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES. DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Bekijk de Bestelvoorwaarden voor alle andere garantiegegevens in verband met Productenroducten, waaronder Chip Outpost-Producten.

4. Aanvullende disclaimers. Zonder de disclaimers te beperken die in Sectie 3 hierboven worden uiteengezet:

a. Engineering van applicaties. Digi-Key biedt het ontwerpen van applicaties uitsluitend aan als gemak voor Digi-Key-klanten. De ingenieurs van Digi-Key-toepassingen streven ernaar om bruikbare gegevens over onze Producten te vermelden. Digi-Key garandeert niet dat de verstrekte informatie of aanbevelingen nauwkeurig, volledig of juist zijn en Digi-Key is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verstrekte informatie of aanbevelingen, of het vertrouwen dat u in deze informatie of aanbevelingen stelt. U bent als enige verantwoordelijk voor het analyseren en bepalen van de geschiktheid van enige informatie of aanbeveling die wordt verstrekt door Digi-Key Applications Engineering-personeel of enig ander Digi-Key-personeel, en enig vertrouwen in dergelijke informatie of aanbeveling is voor uw eigen risico en discretie. U erkent en gaat ermee akkoord dat Digi-Key dezelfde of vergelijkbare onderwerpen die voor u beschikbaar zijn, deelt met andere Digi-Key-klanten en dezelfde of vergelijkbare gegevens of aanbevelingen aan andere Digi-Key-klanten aanbiedt. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn aanbevolen vervangingen of kruisverwijzingen in verband met onderdelen simpelweg aanbevelingen, en Digi-Key garandeert niet dat zulke gegevens of aanbevelingen nauwkeurig, compleet of correct zijn.

b. Correctie van fouten en onnauwkeurigheden. De Inhoud kan typografische fouten en andere fouten en onnauwkeurigheden bevatten en is wellicht niet volledig of actueel. Digi-Key behoudt zich daarom het recht voor om, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en de Inhoud te wijzigen of bij te werken. Digi-Key garandeert echter niet dat fouten, onnauwkeurigheden of omissies worden gecorrigeerd en is niet verplicht om dergelijke correcties door te voeren.

c. Koppelingen en promoties van derden. Hypertekstkoppelingen naar websites of informatie van derde partijen vormen of impliceren geen goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling door Digi-Key van de derde partij, de website van een derde partij of de informatie op een dergelijke website, tenzij dit uitdrukkelijk op de Site vermeld wordt. U erkent en gaat ermee akkoord dat Digi-Key niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en dat Digi-Key dergelijke websites of de inhoud ervan niet goedkeurt of garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke websites of de inhoud ervan. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het maken van uw eigen beslissingen met betrekking tot uw interacties of communicaties met andere websites.

Eventuele samenwerkingen met derde partijen (inclusief adverteerders) die worden vermeld op of toegankelijk zijn via een koppeling vanaf de Site, of deelname aan acties, waaronder de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en eventuele overige aan dergelijke afspraken of acties verbonden voorwaarden, garanties of representaties, zijn uitsluitend een kwestie tussen u en de adverteerder of andere derde partij. Digi-Key is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig deel van dergelijke afspraken of acties.

d. Geografische gebruiksbeperkingen. Deze Site is, zoals de meeste Internetwebsites, wereldwijd toegankelijk. Niet alle Digi-Key-Producten of -Diensten zijn echter voor iedereen of op alle geografische locaties beschikbaar. Digi-Key behoudt zich het recht voor de levering van zijn Producten en Diensten aan personen of in bepaalde geografische gebieden of rechtsgebieden, te beperken, en de hoeveelheid te beperken van zijn te leveren Producten of Diensten. U gaat ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke wetten en plaatselijke regelgeving wat betreft de overdracht van technische gegevens, aanvaardbare inhoud en online gedrag.

e. Kleurweergave. Digi-Key streeft ernaar de kleuren van de producten zoals deze op de Site staan, zo accuraat mogelijk weer te geven. Omdat echter de weergave van kleuren die u ziet afhankelijk is van vele factoren, waaronder uw monitor of printer, kan Digi-Key niet garanderen dat de kleur die u ziet overeenkomt met de kleur van het Product.

5. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZULLEN DIGI-KEY OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU OF EEN DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF EXEMPLARISCHE SCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, GEMISTE BESPARINGEN, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET: (a) DE SITE, DE DIENSTEN, OF DE INHOUD, OF UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, OF DE INHOUD, (b) ENIGE TRANSACTIES OF COMMUNICATIES GELEID DOOR OF GEFACILITEERD DOOR DE SITE; (c) EEN VORIGE SCHULD AAN FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONVOORZIENINGEN IN DE SITE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD, (d) ONGUNAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF ALTERATIE VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, (e) VERKLARINGEN OF VERTROUWELIJKHEDEN VAN EEN ANDERE DERDE OP DE SITE OF DE DIENSTEN, OF (f) EEN ANDERE BETROKKENHEID MET DE SITE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD; ZELFS INDIEN DIGI-KEY OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONDERWORPEN AAN HET VOORAFGAANDE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGI-KEY EN ZIJN LEVERANCIERS OP WAT VOOR MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN DE SITE, DIENSTEN OF DE INHOUD, IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN DAN $100 OF HET MINIMUMBEDRAG DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, WELKE OMVANGRIJKER IS, ONGEACHT HET JURIDISCHE PRINCIPE DAT INGEBRACHT WORDT VOOR EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE OF IETS ANDERS BETREFT.

ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE SITE, DIENSTEN, INHOUD OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL DE SITE, DIENSTEN EN/OF INHOUD NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

Enige rechtsvervolging tegen Digi-Key of zijn leveranciers met betrekking tot de Site, Diensten of Inhoud, moet worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum waarop de claim ontstond.

Sommige staten, waaronder New Jersey (voor consumenten), mogen de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschades niet toestaan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is, maar in ieder geval geldt voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Bekijk de Bestelvoorwaarden voor alle andere aansprakelijkheidsbeperkingen in verband met Producten, waaronder Chip Outpost-Producten.

6. Schadeloosstelling. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw vertrouwen op enige informatie of aanbeveling die op deze Site, de Inhoud, door Digi-Key's technisch applicatiepersoneel, uw gedrag op de Site, en uw inzendingen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord Digi-Key en Digi-Key's joint venturers, zakenpartners, leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren, eigenaren, vertegenwoordigers en eventuele derden die informatie, Software, Inhoud en Webdienstenapplicatie aan de Site en Diensten leveren te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, speciale, gevolgschade, punitieve schade, voorbeeldige schade en indirecte schade), en redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site, de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, de Communicatiediensten) of de Inhoud te gebruiken, uw vertrouwen op informatie of aanbevelingen van Digi-Key's personeel voor applicatietechniek, uw inzendingen (zoals gedefinieerd in Sectie 9 hieronder), of een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Aanvullend verboden gebruikersgedrag. Het is verboden de veiligheid in gevaar te brengen of te knoeien met systeembronnen en accounts met betrekking tot de Site. Het gebruik of de verspreiding van hulpmiddelen die zijn ontworpen voor het compromitteren van de veiligheid (bv. handmatig of via programma's wachtwoorden raden, om te hacken of het netwerk binnengaan) is ten strengste verboden. Digi-Key kan toezicht houden op uw gebruik van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, de Diensten, om te verzekeren dat u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt. Als u betrokken raakt of verdacht wordt betrokken te zijn geraakt bij een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Digi-Key zich het recht voor uw activiteiten voor eigen doeleinden te onderzoeken en de details van uw schendingen aan anderen vrij te geven naar eigen goeddunken van Digi-Key, inclusief, zonder beperking, aan overheidsinstanties, privé-detectives en andere gebruikers van de Site om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten.

U stemt ermee in de Site niet te gebruiken op een manier die de wetten schendt of inbreuk pleegt op het intellectuele eigendom van, of belemmerend werkt op de rechten van derden. U mag geen actie ondernemen die, naar Digi-Keys eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de Site legt of kan leggen, of de goede werking van de Site of activiteiten die worden uitgevoerd op de Site verstoort of probeert te verstoren, of robot exclusion headers omzeilt of andere maatregelen die Digi-Key kan gebruiken om toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

Digi-Key behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een verzoek tot een gerechtelijk bevel of indien Digi-Key de identiteit moet openbaren van iemand die inbreuk pleegt op de beveiliging van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Gebruik van communicatie- en projectbeheersdiensten. De Site kan bulletinboarddiensten, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, een project management platform, bouwer en configuratie tools, kalenders en/of andere boodschap of communicatie faciliteiten ontworpen om u in staat stellen om te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk, "Communicatiediensten") bevatten. U gaat ermee akkoord de Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die geschikt zijn voor en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, stemt u ermee in bij het gebruiken van een Communicatiedienst, dat u niet (zult):

 • Belasteren, misbruiken, bestoken, stalken, dreigen of het anderszins schenden van de juridische rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen, waaronder zonder beperking het betrokken raken bij activiteiten die oproepen tot discriminatie, haat of geweld tegen een enkele persoon of een groep op basis van ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke beperking, leeftijd, religie of nationaliteit, of die beledigend zijn voor de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid, doordat deze het bestaan van dergelijke misdaden bestrijden.
 • Ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, onzedelijke, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, materialen of gegevens zult publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden.
 • Het uploaden, weergeven of anderszins beschikbaar maken van bestanden die afbeeldingen, foto's, software, objectcode, broncode, markup-taal, bibliotheken, schema's, specificaties, ontwerpen, PCB-ontwerpbestanden, PCB-fabricagebestanden, Gerber-bestanden of ander materiaal bevatten dat inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, privacyrecht, publiciteitsrecht, geheimhoudingsplicht of ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht van enige partij.
 • Bestanden uploaden die virussen, malware, ransomware, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van andermans computer of van de Site kunnen beschadigen of onderbreken.
 • Materiaal of informatie, waaronder afbeeldingen, software, objectcodes, broncode, markup-taal, bibliotheken, schema's, specificaties, ontwerpen, PCB-ontwerpbestanden, PCB-fabricagebestanden, Gerber-bestanden of foto's, die via de website beschikbaar worden gesteld, te gebruiken of te uploaden op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, privacyrecht, publiciteitsrecht, geheimhoudingsplicht of ander eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht van een partij.
 • Niet te zullen adverteren met en geen aanbiedingen te zullen doen betreffende de verkoop of koop van enige goederen of diensten met enig zakelijk oogmerk, behalve indien de betreffende Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Geen onderzoeken, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven te zullen uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestanden te zullen downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou kunnen vermoeden, dat een wettelijke distributie van dergelijke bestanden op deze wijze niet mogelijk is.
 • Geen auteursaanduidingen, juridische of andere kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels betreffende de herkomst of bron van software of andere materialen in een geüpload bestand te zullen vervalsen of verwijderen.
 • Andere gebruikers niet te zullen beperken of hinderen bij het gebruik van en plezier met de Communicatiediensten.
 • Geen gedragscode of andere richtlijnen te zullen schenden die mogelijk van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Geen gegevens van anderen, waaronder e-mailadressen, te zullen vergaren of anderszins te zullen verzamelen zonder hun toestemming.
 • Geen inbreuk te zullen maken op toepasselijke wet- of regelgevingen.
 • Geen valse identiteit te zullen creëren met het doel anderen te misleiden.

Digi-Key is niet verplicht de Communicatiediensten te monitoren. Digi-Key behoudt zich echter het recht voor materialen die naar een communicatiedienst zijn verzonden, te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Digi-Key behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de site, diensten, inhoud en tot enige of alle Communicatiediensten op enig moment, zonder voorafgaand bericht en om ongeacht welke reden, te beëindigen. Digi-Key behoudt zich te allen tijde het recht voor informatie openbaar te maken indien dat nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, wet- en regelgevingen, gerechtelijk procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken te bewerken, te verwijderen of plaatsing ervan te weigeren. Betracht altijd voorzichtigheid bij het in een Communicatiedienst verstrekken van uw persoonlijke identificatiegegevens. Digi-Key heeft geen controle over en geeft geen goedkeuring aan in een Communicatiedienst aangetroffen inhoud, berichten of informatie, en Digi-Key wijst daarom nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele handelingen die het gevolg zijn van uw deelname aan een Communicatiedienst. Voor het gebruik, de reproductie en/of de verspreiding van naar Communicatiediensten geüploade materialen kunnen gepubliceerde beperkingen gelden; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

9. Door de gebruiker verleende gegevens. Digi-Key maakt geen aanspraak op de eigendom van het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto's, software, objectcode, broncode, markuptaal, bibliotheken, schema's, specificaties, ontwerpen, PCB-ontwerpbestanden, PCB-fabricagebestanden, Gerber-bestanden, of ander materiaal dat u of andere gebruikers van Communicatiediensten aan Digi-Key verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of op de Site of bijbehorende services plaatst, uploadt, invoert of indient (collectief "Inzendingen"). Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, verleent u Digi-Key, haar dochterondernemingen en licentiehouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige leverancier en serviceprovider die wordt gebruikt in verband met de websites van Digi-Key, Tech-Xchange, Projectsites of eewiki.net) echter een royalty-vrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor uw Inzending, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht deze te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, openbaar te maken, in het openbaar uit te voeren, te reproduceren, te vertalen, opnieuw te formatteren of anderszins te bewerken of te wijzigen, weer te geven en afgeleide werken van dit materiaal te maken, in alle nu bekende of later ontwikkelde media, op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, zonder enige beperking of verantwoordelijkheid jegens u, en uw naam, gelijkenis, pseudoniem of andere identificatiecode in verband met uw Inzending te publiceren. Niettegenstaande het voorgaande zal Digi-Key uw op de Projectsites-website ingediende projecten niet gebruiken om een product te commercialiseren zonder uw toestemming.

Inzendingen kunnen onderhevig zijn aan gepubliceerde beperkingen op gebruik, reproductie, weergave, aanpassing en/of verspreiding, en u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen. Indien een dergelijke functionaliteit beschikbaar is op de Site, bent u ook als enige verantwoordelijk voor het plaatsen van eventuele beperkingen op het gebruik van of licentievoorwaarden met betrekking tot uw Inzendingen, die in geen geval in strijd mogen zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of deze mogen beperken.

Er wordt geen vergoeding betaald door Digi-Key met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. Digi-Key is niet verplicht door u aangeboden Inzendingen te publiceren of te gebruiken en mag Inzendingen op enig moment en naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending, verklaart en garandeert u dat uw Inzending, en het gebruik daarvan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, voldoet aan alle toepasselijke wetten en dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten in en op uw Inzending, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor u om de Inzending te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen en de licentie te verlenen die u verstrekt in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat de Inzending, en het gebruik daarvan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk maakt op enig recht van enige persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, ontwerprechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

U verklaart, garandeert en stemt er verder mee in dat:

 • Elke indiening is geen "defensieartikel" of "defensiedienst" zoals deze termen gedefinieerd zijn in de International Traffic in Arms Regulations (de "ITAR"), 22 CFR Parts 120-130, beheerd door het Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State ("DDTC"), en valt anderszins niet (i) onder de ITAR, (ii) onder een item op de U.S. Munitions List (zoals deze term gedefinieerd is in de ITAR), of (iii) onder de jurisdictie van DDTC;
 • Indien van toepassing, hebt u Digi-Key het juiste en nauwkeurige Export Control Classification Number ("ECCN") verstrekt, zoals deze term is gedefinieerd in de Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774; en
 • Alle inzendingen zijn correct en accuraat.

10. Mededelingen en procedures voor het indienen van vorderingen betreffende schending van auteursrechten. Conform Title 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten meldingen van geclaimde inbreuk op auteursrechten worden verzonden naar de door de serviceleverancier aangewezen vertegenwoordiger. ALLE AANVRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD.

OPMERKING: DE VOLGENDE INFORMATIE IS EXCLUSIEF VERSTREKT VOOR HET INFORMEREN VAN DE ONDERSTAANDE DIENSTENAANBIEDERS DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEPLEEGD OP UW AUTEURSRECHTERLIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS VERZOEKEN OM TECHNISCHE BIJSTAND, RAPPORTEN VAN MISBRUIK VAN E-MAIL, EN PIRAATRAPPORTEN, ZULLEN GEEN RESPONS ONTVANGEN VIA DIT PROCES.

Schriftelijke meldingen moeten worden ingediend bij de volgende aangewezen vertegenwoordiger:

Dienstenaanbieder(s): Digi-Key Corporation

Naam van de vertegenwoordiger die is aangewezen voor het ontvangen van meldingen van geclaimde inbreuk: Ross West

Volledige adres van de aangewezen vertegenwoordiger naar wie de melding moet worden verstuurd: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Telefoonnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: 1-800-344-4539 of 218-681-6674

Faxnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: 218-681-3380

E-mailadres van de aangewezen vertegenwoordiger: copyrightclaims@digikey.com

De melding sorteert uitsluitend effect als het volgende daarin is opgenomen:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt ('Klagende Partij');
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, als een enkele melding betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site, een overzicht van vertegenwoordigers van dergelijke werken op die site;
 3. Identificatie van het materiaal waarop inbreuk zou worden gemaakt of dat onderwerp is van inbreukmakende handelingen en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die de serviceprovider redelijkerwijs in staat moet stellen het materiaal te vinden;
 4. Informatie die de serviceprovider redelijkerwijs in staat moet stellen contact op te nemen met de Klagende Partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, een e-mailadres waarop de Klagende partij kan worden gecontacteerd;
 5. Een verklaring dat de Klagende Partij er te goeder trouw van overtuigd is dat gebruik van het materiaal op de wijze waarop de klacht betrekking heeft, niet is toegestaan door de auteursrechthouder, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding volledig is, en, op straffe van meineed, dat de Klagende Partij geautoriseerd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd.

Na ontvangst van de schriftelijke Melding met daarin de informatie uiteengezet in 1 tot en met 6 hierboven:

 1. Zal de Serviceprovider het materiaal dat inbreuk zou maken verwijderen of de toegang tot dit materiaal blokkeren;
 2. Zal de Serviceprovider de schriftelijke melding doorsturen naar de veronderstelde inbreukmaker ('Abonnee');
 3. Zal de Serviceprovider alle redelijke stappen ondernemen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat het materiaal is verwijderd of dat de toegang tot het materiaal is geblokkeerd.

Verweerschrift:

Een Verweerschrift sorteert uitsluitend effect als het een schrijven betreft aan de Aangewezen Vertegenwoordiger van de Serviceprovider, dat in hoofdzaak het volgende bevat:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de Abonnee;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waarop het materiaal werd weergegeven voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat de Abonnee er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt ten gevolge van een vergissing of foutieve identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal;
 4. Naam, adres en telefoonnummer van de Abonnee, en een verklaring dat de Abonnee instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank van het juridische district waartoe het adres behoort of, indien het adres van de Abonnee zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van het juridische district waarin de Serviceprovider zich bevindt, en dat de Abonnee akkoord gaat met de uitvoering van het proces van de persoon die de melding heeft gedaan of een vertegenwoordiger van dergelijke persoon.

Na ontvangst van het Verweerschrift met daarin de informatie uiteengezet in 1 tot en met 4 hierboven:

 1. Zal de Serviceprovider de Klagende Partij onmiddellijk een kopie van het Verweerschrift doen toekomen;
 2. Zal de Serviceprovider de Klagende Partij op de hoogte stellen van het feit dat het verwijderde materiaal binnen tien (10) werkdagen zal worden teruggeplaatst of weer toegankelijk zal worden gemaakt;
 3. Zal de serviceprovider het verwijderde materiaal terugplaatsen of weer toegankelijk maken binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van het Verweerschrift, op voorwaarde dat de Aangewezen Vertegenwoordiger van de Serviceprovider geen melding van de Klagende Partij heeft ontvangen dat een juridische procedure is gestart waarin de rechtbank wordt verzocht Abonnee het inbreukmaken te verbieden betreffende het materiaal op het netwerk of de systemen van de Serviceprovider.

11. Vertrouwelijkheid. U zult vertrouwelijke informatie van Digi-Key niet openbaren, zolang de gegevens hun vertrouwelijke karakter behouden. Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden betekent "Vertrouwelijke informatie van Digi-Key" alle niet-openbare informatie die door Digi-Key via de Webdienstenapplicaties, de Site of de Software openbaar wordt gemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die, gezien de aard van de informatie of de omstandigheden rond de openbaarmaking ervan, redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden opgevat. U zult Digi-Keys Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken of laten gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk hieronder uiteengezet. Vertrouwelijke informatie van Digi-Key omvat, zonder beperking, niet-openbare gegevens met betrekking tot onze verkopen of die van onze zakelijke partners, margepercentage, marge-aantallen, technologie, klanten, bedrijfsplannen, promotie- en marketingactiviteiten, financiën en andere zakelijke aangelegenheden (waaronder maar niet beperkt tot, alle gegevens over of met betrekking tot een van onze zogenaamde bètatesten of een bètatestproduct dat u verkrijgt als gevolg van uw deelname aan een dergelijke bètatest) en informatie van derden die wij verplicht zijn vertrouwelijk te houden. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Sectie hebt u geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting jegens Digi-Key uit hoofde van deze Sectie hierboven met betrekking tot enige informatie die openbaar beschikbaar is of wordt zonder inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, waarvan met documentatie kan worden aangetoond dat deze u rechtmatig bekend was op het moment dat u deze van Digi-Key ontving, die u hebt ontvangen van een derde die deze niet heeft verkregen of bekendgemaakt door een onrechtmatige of onrechtmatige daad, of waarvan met documentatie kan worden aangetoond dat deze onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder dat u op enigerlei wijze gebruik hebt gemaakt van of bent afgegaan op vertrouwelijke informatie van Digi-Key.

12. Toepasselijk recht; geschillenbeslechting. De wetten van de staat Minnesota in de Verenigde Staten zijn van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke bepalingen (hetzij van de staat Minnesota of een ander rechtsgebied dat de toepassing van andere wetten dan die van de staat Minnesota zou veroorzaken). Het Verdrag van de Verenigde Naties uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, en enige navolgende herzieningen of implementaties hiervan in de betreffende rechtsgebieden, zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Enig geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, de Service of de Inhoud (een "Geschil") zal worden beslecht door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar Commerciële Arbitrageregels, en U WIJST HIERBIJ ONTHEFFELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AF, VOOR HET VOLLEDIG VERMOGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VAN ELK RECHT DAT U HEBT OP EEN RECHTSPRAAK BIJ EEN RECHTSPRAAK, BEHANDELING, ACTIE OF RECHTSLAIM VOORTVLOEIEND UIT DEZE OF RESULTATEN GEBRUIK. De arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal voor één arbiter en deze arbiter zal, naar eigen goeddunken, de wenselijkheid van arbitrage van elk vermeend Geschil bepalen. De zetel of de plaats van arbitrage is Minneapolis, Minnesota. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zal geen arbitrage onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verbonden aan een arbitrage met een andere partij die valt onder deze gebruiksvoorwaarden, hetzij via groepsarbitrage of anderszins. De arbitrale uitspraak door een arbiter kan in een staats- of federale rechtbank binnen of buiten de staat Minnesota worden gedaan. Niettegenstaande het voorgaande mag Digi-Key, in plaats van of in aanvulling op enige andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Digi-Key, in elke staats-, federale of nationale bevoegde rechtbank een voorlopige voorziening of andere voorziening eisen voor (a) enige werkelijke of vermeende inbreuk op of verduistering van de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van Digi-Key of enige derde; of (b) enige inbreuk op de vertrouwelijkheidsbepalingen in Sectie 11 van deze Gebruiksvoorwaarden zonder inbreuk op de in deze Sectie 12 uiteengezette arbitragevereisten. U stemt hierbij in met de jurisdictie en het rechtsgebied van de staatsrechtbanken en federale rechtbanken van de staat Minnesota met betrekking tot een dergelijk rechterlijk bevel of andere voorziening. U erkent bovendien dat de rechten van Digi-Key in verband met zijn intellectuele eigendom van bijzondere, unieke en buitengewone aard zijn, waardoor die rechten uitzonderlijke waarde krijgen, waarvan ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verlies niet makkelijk kan worden ingeschat en mogelijk niet afdoende kan worden gecompenseerd door geldelijke schadevergoedingen.

13. Algemene bepalingen. Aanvullende algemene voorwaarden die op de Site aan u kunnen worden gepresenteerd als onderdeel van aanvullende Diensten of in verband met extra Inhoud, en deze extra algemene voorwaarden, zijn van toepassing op de specifieke Diensten of Inhoud waarop ze verklaren van toepassing te zijn, behalve indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan krijgen deze Gebruiksvoorwaarden voorrang en beheersing. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Als Digi-Key afstand doet van aanspraken bij enige schending of verzuim krachtens deze overeenkomst, zal dit niet worden beschouwd als afstandsverklaring bij een latere schending of verzuim. Als enig deel van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of arbiters met rechtsbevoegdheid ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, die geheel van kracht en in werking blijven, en een dergelijke rechtbank of arbiter zal de autoriteit bezitten, indien mogelijk, om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te herzien om zo accuraat mogelijk de bedoeling van de partijen weer te geven, zoals vermeld in de oorspronkelijke formulering van die bepaling, en die te beschouwen als geldig en afdwingbaar. Geen rechten, taken, afspraken of plichten onder deze overeenkomst, mogen worden toegewezen of overgedragen ingevolge een wet, fusie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi-Key. Deze Gebruiksvoorwaarden en het onderwerp waarop ze van toepassing zijn, waaronder maar niet beperkt tot de Site, Diensten en Inhoud, creëren geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap tussen u en Digi-Key of zijn leveranciers. De plichten, rechten, voorwaarden en bepalingen hiervan zullen bindend zijn en uitsluitend van kracht worden ten voordele van de betreffende partijen en hun toegestane respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

14. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Digi-Key behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen onder meer betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de eventuele kosten in verband met de toegang tot en het gebruik van de Site of een gedeelte daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de TechXchange-website, de Projectsites of de eewiki.net-website. U bent verantwoordelijk voor het bekijken van deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan de toegang, het bezoeken, bladeren, gebruiken, communiceren of het proberen te communiceren met elk deel van de Site of software, programma's of Diensten op de Site, en door uw voortdurende gebruik van de Site, zijn Diensten of Inhoud na een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden. Indien er een verandering of update wordt uitgevoerd in deze Gebruiksvoorwaarden, zal de 'Datum van laatste wijziging' overeenkomstig worden geüpdatet. Als onderdeel van het registratieproces om een geregistreerde gebruiker te worden van een bepaalde functionaliteit op de Site, kiest u er standaard voor om e-mails van Digi-Key, verstuurd naar zijn eigen goeddunken, te ontvangen die u informeren over wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of ander beleid van Digi-Key. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u deze standaardinstelling uitschakelen. Ongeacht eventuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die hiermee in strijd zijn, kan Digi-Key deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen en dergelijke wijzigingen zijn bindend voor u en Digi-Key.

Heersende versie
De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal voorrang krijgen indien er enige discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie.

© 2022, Digi-Key Corporation. Alle rechten voorbehouden.

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE. Indien u vragen hebt over deze Bestelvoorwaarden, of als u aanvullende informatie wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar international.customer.service@digikey.com.

II. Bestelvoorwaarden

Alle bestellingen die bij Digi-Key worden geplaatst, inclusief die voor Chip Outpost-producten en bestellingen via een webwinkel die het merk draagt van namen van andere entiteiten en geïntegreerd is in de websites van die andere entiteiten, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze "Bestelvoorwaarden". Alle vermeende wijzigingen in aanvullende documentatie die door een koper worden ingediend, worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Bestellingen die worden geplaatst via formulieren die afwijken van deze voorwaarden kunnen wel worden geaccepteerd, maar alleen op voorwaarde dat de bepalingen in deze Bestelvoorwaarden de bovenhand krijgen en dat deze bepalingen de enige van toepassing zijnde voorwaarden op deze bestelling zijn.

1. Aanvaarding en validatie van bestellingen. Wanneer u een bestelling plaatst, kunnen wij uw betaalwijze, verzendadres en/of belastingidentificatienummer voor vrijstelling verifiëren, indien van toepassing, voordat wij uw bestelling verwerken. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbieding is om, onder deze Bestelvoorwaarden, de op uw bestelling vermelde Producten te kopen. Digi-Key kan, naar eigen goeddunken, uw bestelling accepteren door uw betaling te verwerken en het product te verzenden en kan, ongeacht welke reden en naar eigen goeddunken, weigeren uw bestelling of een deel ervan te aanvaarden. Als we weigeren uw bestelling te accepteren, zullen we trachten dit aan u te melden via het e-mailadres of de andere contactgegevens die u bij uw bestelling hebt opgegeven. Leverings- en/of verzenddata die in verband met een bestelling worden opgegeven, zijn uitsluitend op basis van schattingen en vormen geen vaste of gegarandeerde leveringsdata. Voor alle duidelijkheid "Producten" omvat producten en diensten die worden aangeboden via het marktplaats-programma van Digi-Key.

2. Hoeveelheidsbeperkingen. Digi-Key kan de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop op elke bestelling om elke reden beperken of annuleren, en kan de beschikbaarheid of duur van elke speciale aanbieding op elk moment wijzigen. Digi-Key kan elke bestelling, of deel van een bestelling, afwijzen.

3. Elektronische communicatie. Als u via de site een bestelling plaatst, dient u een geldig e-mailadres op te geven, dat wij kunnen gebruiken om met u te communiceren over de status van uw bestelling, u informatie te geven over de verzending of nabestellingen en u andere opmerkingen, bekendmakingen of andere communicatie over uw bestelling te doen toekomen. U gaat ermee akkoord dat Digi-Key niet verantwoordelijk is voor schade die u oploopt of informatie die u niet ontvangt als gevolg van het in gebreke blijven door u bij het afgeven of onderhouden van een geldig e-mailadres, of als gevolg van een defect van ons e-mailsysteem, spamfilters of andere belemmeringen bij uw ontvangst van onze communicatieberichten. 

4. Valutagegevens. Deze website is exclusief ontworpen voor België en aankopen in euro (EUR) of Amerikaanse dollars (USD). Gebruik voor bestellingen naar andere bestemmingen dan België Digi-Key's Website over Amerikaanse valuta, www.digikey.com of een geschikte land- of regiospecifieke website. Als u via de telefoon bestelt, geeft u tijdens het bestellen aan de verkoopmedewerker van Digi-Key door in welke valuta u wilt betalen.

5. Prijs- en productinformatie. Digi-Key doet al het mogelijke om actuele en correcte informatie te verstrekken met betrekking tot Producten en prijzen, maar biedt geen garantie voor de valuta of juistheid van dergelijke informatie. Daarnaast is Digi-Key afhankelijk van de oorspronkelijke fabrikant of wederverkoper die is geautoriseerd door de fabrikant om productwaarschuwingen te geven in verband met het gebruik van de materialen en/of chemicaliën die de producten mogelijk bevatten, waaronder maar niet beperkt tot 'veilige haven'-waarschuwingen onder de Californische wet 'Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act' (vooral bekend als Proposition 65). Informatie betreffende Producten kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. Prijzen kunnen op elk gewenst moment voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling door Digi-Key gewijzigd worden. Indien Digi-Key in de beschrijving of beschikbaarheid van een Product een materiële fout ontdekt die uw openstaande bestelling bij Digi-Key betreft, of een fout in de prijs, zullen wij u op de hoogte stellen van de gecorrigeerde versie, waarna u de gecorrigeerde versie kunt aanvaarden of de bestelling kunt annuleren. Indien u ervoor kiest om de bestelling te annuleren en de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard, zal Digi-Key uw creditcard crediteren voor het bedrag dat is afgeschreven. De prijsstelling op de website is in euro of dollars. Digi-Key is niet verantwoordelijk voor prijsstelling, typografische of andere fouten in een aanbod van Digi-Key en Digi-Key behoudt zich het recht voor om bestellingen die voortvloeien uit dergelijke fouten te annuleren. 

6. Betaling. Digi-Key biedt de volgende betaalmethoden aan voor klanten die betalen in euro: MasterCard, VISA, American Express, PayPal en betaling vooraf via bankoverschrijving, evenals afschrijving van rekening-courantkrediet voor erkende instellingen en bedrijven. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin de bestelling is geplaatst. Voor Amerikaanse klanten bieden we de volgende betaalmethoden: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal en betaling vooraf via bankoverschrijving, bankcheque en een rekening-courant bij erkende instanties en bedrijven. We kunnen geen persoonlijke cheques of gecertificeerde persoonlijke cheques accepteren. Postwissels kunnen veel vertraging opleveren. Gebruik van kredietbrieven moet vooraf worden goedgekeurd door de administratie van Digi-Key. 

Rekeningaanvraag. Om een accounttoepassing voor open accountkrediet te verkrijgen, dient u een accounttoepassing in. Het goedkeuringsproces van uw aanvraag kan enige tijd duren. Om vertraging van uw eerste bestelling te voorkomen, kunt u een alternatieve betaalmethode kiezen. 

7. Verzendkosten.

Producten die vanuit het magazijn van Digi-Key worden verzonden. Klik hier om te zien of uw aankoop in aanmerking komt voor gratis verzending. Als uw aankoop hier niet voor in aanmerking komt, worden de verzendkosten vooruitbetaald en aan de factuur toegevoegd. De beschikbaarheid van verzendmethoden is afhankelijk van het land van bestemming. Voor zeer zware of grote verzendingen kan mogelijk een toeslag worden berekend. Digi-Key zal u vóór de verzending op de hoogte brengen of deze situatie van toepassing is.

 • Verzendingen via UPS: Voor Digi-Keys B2B-verzendingen waarbij Digi-Key wordt voorzien van een gevalideerd btw-nummer, zal Digi-Key zendingen importeren naar Keulen, Duitsland (DDP); en onder de intracommunautaire leveringsregels overeenkomstig artikel 138 (1) van richtlijn 2006/112/EC van de Raad, zal Digi-Key zendingen (CPT) doorsturen naar uw bestemming. Voor alle andere zendingen in euro (EUR) zonder een gevalideerd btw-nummer en voor niet-zakelijke entiteiten, zal uw pakket DDP (zoals gedefinieerd door INCOTERMS 2010) naar uw locatie worden verzonden.
 • Verzendingen via alle andere koeriers: CPT (volgens INCOTERMS 2010)
 • Verzendingen verrekend via een koeriersrekening: FCA (volgens INCOTERMS 2010)

Producten die rechtstreeks door leveranciers worden verzonden. Tenzij anders op de Site vermeld, zullen (1) de verzendkosten door de klant worden betaald (CPT zoals gedefinieerd in INCOTERMS 2010), (2) verzend- of vrachtkosten voor verzendingen vanuit het magazijn van de leverancier vooruitbetaald en aan de factuur toegevoegd worden, (3) alle van toepassing zijnde invoervergunningen, heffingen, tarieven, belastingen en de provisiekosten voor uw rekening zijn.

8. Verwerkingskosten. Er zijn geen minimumorder- of verwerkingskosten.

9. Belastingen.

Producten die vanuit het magazijn van Digi-Key worden verzonden. 

Bij de weergegeven prijzen zijn geen federale, nationale of plaatselijke belastingen inbegrepen, of andere eventuele belastingen die door een overheid zijn opgelegd, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkoop, gebruik, accijns, btw of soortgelijke belastingen. Voor Digi-Keys B2B-zendingen via UPS, waarbij Digi-Key over een gevalideerd btw-nummer beschikt, importeert Digi-Key de zending volgens de CPC4200-regels en is iedere zakelijke klant zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de verschuldigde btw in het betreffende land. Voor niet-zakelijke entiteiten, bedrijven waarvan Digi-Key niet over een gevalideerd btw-nummer beschikt of zendingen via koeriers anders dan UPS, zal de btw verschuldigd zijn bij levering.

Producten die rechtstreeks door leveranciers worden verzonden. Alle weergegeven prijzen zijn exclusief federale, staats- of plaatselijke belasting, of eventuele andere belasting die door een overheid wordt opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopbelasting, gebruiksbelasting, accijns, btw of soortgelijke belastingen. Alle van toepassing zijnde btw, heffingen, belastingen en provisiekosten zijn verschuldigd op het moment van levering.

10. Late betalingen. U betaalt Digi-Key alle bijkomende kosten voor Digi-Key voor het innen van een bedrag dat door u in het verleden had moeten worden betaald, waaronder alle rechtbank-, innings- en advocatenkosten.

11. Niet op voorraad. Indien een Product dat u bestelt niet verkrijgbaar is op het moment dat u de bestelling plaatst, kunt u ervoor kiezen het met een volgende verzending te laten versturen. Tenzij anders bepaald op de Site zullen extra verzendkosten van toepassing zijn op elke zending. Nabestellingen worden op uw aanvraag vastgehouden. De voorwaarden van deze Sectie 11 gelden niet voor Producten die zijn aangeduid als Chip Outpost-Producten (zie Sectie 15 en 17 hieronder aangaande Chip Outpost-Producten).

12. Naleving exportregels. Behalve in de Verenigde Staten en bijbehorende territoria accepteert Digi-Key ook internationale bestellingen. Sommige Producten kunnen mogelijk niet buiten de Verenigde Staten worden verzonden. Alle internationale bestellingen (van afkomst of met bestemming) zijn onderworpen aan exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten van de Verenigde Staten. U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde Amerikaanse exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten of die van de toepasselijke buitenlandse rechtsgebieden, instanties of autoriteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations beheerd door het Bureau of Industry and Security, het Amerikaanse ministerie van Handel, de Foreign Trade Regulations beheerd door het Census Bureau, het Amerikaanse ministerie van Financiën en de sancties en verordeningen beheerd door het Office of Foreign Assets Control. Het is verboden om, direct of indirect, Producten te verkopen, exporteren, overbrengen, overladen, toewijzen, gebruiken of verwijderen op een zodanige wijze dat de toepasselijke Amerikaanse exportwetten, -beperkingen, -verordeningen en -besluiten of die van de toepasselijke buitenlandse rechtsgebieden, instanties of autoriteiten, worden overtreden. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties of andere officiële machtigingen die vereist kunnen zijn voor het exporteren, herexporteren of importeren van Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereiste licenties of toepasselijke uitzonderingen voor licenties die nodig zijn om, direct of indirect, Producten te exporteren, herexporteren of importeren of te laten exporteren, herexporteren of importeren naar een land, individu, bedrijf, organisatie of entiteit waarnaar dergelijke export, wederexport of import beperkt of verboden is onder de toepasselijke Amerikaanse exportwetgeving of sanctierechten en -voorschriften (waaronder, maar niet beperkt tot, al het voorgaande onder sancties of embargo's uitgevoerd door de Verenigde Naties, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse ministerie van Financiën, het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Unie of enige andere toepasselijke overheidsinstantie). Deze items worden beheerd door de Amerikaanse overheid en zijn uitsluitend goedgekeurd voor export naar het uiteindelijke land van bestemming voor gebruik door de uiteindelijke ontvanger of eindgebruiker(s) die hierin worden vermeld. Ze mogen niet naar een ander land of aan een andere persoon dan de goedgekeurde uiteindelijke ontvanger of eindgebruiker(s) worden doorverkocht, overgedragen of anderszins verwijderd, ofwel in hun oorspronkelijke vorm ofwel na te zijn opgenomen in andere items, zonder eerst goedkeuring te verkrijgen van de Amerikaanse overheid of zoals anderszins goedgekeurd door de Amerikaanse wet- en regelgeving.

13. Vrachtschade. Als u goederen ontvangt die tijdens het transport beschadigd zijn, is het belangrijk dat u de verzenddoos, het verpakkingsmateriaal en de onderdelen intact houdt. Neem onmiddellijk contact op met een Digi-Key-klantenservicemedewerker voor het indienen van een claim.

14. Retourbeleid. In de meeste gevallen zal Digi-Key goederenretours aanvaarden onder de voorwaarden die in deze sectie 14 zijn uiteengezet en zal het Product naar uw keuze vervangen of uw geld teruggeven. Koopwaar en Producten die van derden zijn gekocht, en niet rechtstreeks van Digi-Key, komen niet in aanmerking voor retournering, terugbetaling of ruil.

De volgende stappen bevorderen de verwerking van geretourneerde goederen:

 • Zorg dat u een Returned Merchandise Authorization ("RMA") hebt voordat u een of meer Producten hierheen stuurt.
 • Alle retourgoederen die geen betrekking hebben op de garanties van de fabrikant, dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum in de originele verpakking en in verkoopbare toestand geretourneerd te worden, vergezeld van het oorspronkelijke factuurnummer en een korte uitleg waarom ze geretourneerd worden.
 • Bepaalde producten die rechtstreeks van de leverancier worden verzonden, moeten nadat het RMA-nummer van Digi-Key is verkregen naar de leverancier worden geretourneerd. Formulier voor retourautorisatie
 • Na het verkrijgen van een RMA-nummer ontvangt u instructies waar u het Product naartoe moet sturen.
 • Alle elektrostatische ontlading ("ESD") gevoelige apparaten die aan Digi-Key Duitsland worden geretourneerd, kunnen aan een inkomende inspectie worden onderworpen, waarbij de ESD-werkinstructies van Digi-Key en de meest recente versie van de ANSI/ESD S20.20 norm, gepubliceerd door het American National Standard Institute en EOS/ESD Association, Inc. worden gebruikt. Een ESD-product dat niet op de juiste manier volgens de norm is behandeld, komt niet in aanmerking voor creditering of restitutie. ESD-producten die volgens de norm niet op de juiste wijze zijn gehanteerd, komen niet in aanmerking voor een tegoed of terugbetaling.
 • De kosten voor retourzendingen moeten vooruitbetaald worden of worden afgetrokken van het factuurtegoed, zoals beschreven in het online RMA-proces. 
 • Voor onderdelen die uitsluitend geretourneerd worden als gevolg van een vergissing van de klant kunnen herbevoorradingskosten worden berekend.
 • Producten die door Digi-Key speciaal voor u bij een fabrikant zijn gekocht, kunnen aangemerkt zijn als niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar.
 • Onderdelen die op het moment van de offerte of verkoop zijn gespecificeerd als 'niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar', kunnen niet worden geretourneerd, waaronder Producten die zijn aangeduid als Chip Outpost-producten, met uitzondering van de beperkte garantie van Chip Outpost (zie Sectie 17 hieronder).
 • Voor geretourneerde items met betrekking tot de garanties van de fabrikant gelden de algemene voorwaarden van de garantie van de betreffende fabrikant en het retourbeleid voor het Product van de betreffende fabrikant (sommige Producten moeten bijvoorbeeld rechtstreeks naar de fabrikant worden geretourneerd). Neem contact op met een klantenservicemedewerker voor aanvullende informatie.

Door een Product naar Digi-Key of een leverancier (indien van toepassing) te retourneren, verklaart en garandeert u dat het geretourneerde Product via een Digi-Key-site is gekocht en niet vervalst of anderszins niet-conform is. U erkent dat vervalste Producten niet in aanmerking komen voor retournering, terugbetaling of ruil en dat Digi-Key geen vervalste Producten accepteert. U gaat er tevens mee akkoord dat Digi-Key of de leverancier (indien van toepassing) geretourneerde Producten kan testen om te bepalen of het Product vervalst of niet-conform is of op andere wijze in strijd is met deze Bestelvoorwaarden. In het geval dat Digi-Key of de leverancier naar eigen goeddunken vermoedt of vaststelt dat een geretourneerd Product, inclusief, maar niet beperkt tot, daarin opgenomen elektronische componenten, gemonteerde delen, toebehoren en apparatuur, vervalst of niet-conform is of op andere wijze in strijd is met deze Bestelvoorwaarden, kan Digi-Key of de leverancier: (i) een dergelijk probleem bij een toepasselijke overheidsinstantie of regelgevende instantie of een andere toepasselijke derde partij melden, (ii) een dergelijk Product in quarantaine plaatsen voor verdere tests of andere analyse zonder een vervangend Product of terugbetaling te verstrekken tot kan worden vastgesteld of het Product aan deze Bestelvoorwaarden voldoet, (iii) als wordt vastgesteld dat een dergelijk Product vervalst is, dit Product gedurende een periode van vijf (5) jaar, of langer als dit wettelijk vereist is, in quarantaine houden en na de toepasselijke quarantaineperiode dit Product onomkeerbaar wijzigen om het Product, inclusief de interne elementen, fysiek onbruikbaar te maken en (iv) andere acties ondernemen die mogelijk vereist of toegestaan zijn onder de toepasselijke wetgeving en het beleid van Digi-Key om vervalsing van Producten te voorkomen. In het geval dat u een vervalst Product naar Digi-Key verstuurt, bent u aansprakelijk voor alle onkosten, uitgaven en schade die hiermee verband houden en stemt u ermee in Digi-Key te vrijwaren voor alle claims en schade, inclusief de honoraria en kosten voor advocaten, met betrekking tot dergelijke vervalste Producten.

15. Chip Outpost. Chip Outpost-producten zijn overtollige voorraadproducten. Chip Outpost-producten bevatten, zonder beperking, overschotten van elektronische onderdelen die rechtstreeks van de Productleverancier worden geleverd of als onderdeel van een door de leverancier goedgekeurde retourzending van een franchise-distributeur. Digi-Key is van oordeel dat de Chip Outpost-producten van hoge kwaliteit zijn. Deze producten kunnen echter bepaalde onvolkomenheden bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verouderde datumcodes. Ook kan de productie van deze producten door de fabrikant beëindigd en/of achterhaald zijn. Chip Outpost-producten zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden en komen niet in aanmerking voor nabestellingen. GARANTIES VAN FABRIKANTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CHIP OUTPOST-PRODUCTEN. ALLE VERKOPEN VAN CHIP OUTPOST-PRODUCTEN ZIJN DEFINITIEF. Als u een Product koopt dat is aangeduid als Chip Outpost-product, begrijpt u dat het Product door Digi-Key is verkregen op niet-annuleerbare/niet-retourneerbare basis. Uw aankoop van een Product dat is aangeduid als Chip Outpost-product is daarom niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar, met uitzondering van de beperkte garantie van Chip Outpost (zie Sectie 17 hieronder).

16. Verklaringen van de Koper met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid van het Product voor elk gebruik. Digi-Key distribueert Producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten. Zonder beperking test Digi-Key de Producten niet op conformiteit met de specificaties van de fabrikant en doet Digi-Key geen toezeggingen met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid van de Producten voor enig gebruik, ongeacht of Digi-Key al dan niet op de hoogte is van een dergelijk gebruik. De Koper verklaart en garandeert aan Digi-Key dat de Koper als enige verantwoordelijk is om te bepalen of de Producten verhandelbaar en geschikt zijn voor het gebruik dat de Koper beoogt. Zonder beperking, en slechts bij wijze van voorbeeld, verklaart en garandeert de Koper dat hij de verkoopbaarheid en geschiktheid van het Product zal bepalen voor gebruik in een toestel of in eender welke toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toestellen of toepassingen die te maken hebben met levensveiligheid, levensondersteuning, levensbehoud, chirurgie, menselijke implantaten, nucleaire toepassingen, vliegtuigtoepassingen, of voor eender welke andere toepassing waarbij het falen van één enkel onderdeel een situatie kan creëren waarin materiële schade, lichamelijk letsel of de dood kan optreden. Daarnaast erkent u dat Digi-Key niet staat vermeld op de Qualified Manufacturers List ("QML") en geen Qualified Product List ("QPL")-onderdelen voor militaire toepassingen verkoopt. Alle verwijzingen naar QPL of militaire specificaties zijn alleen ter referentie en de eventuele verkoop van dergelijke producten door Digi-Key is uitsluitend voor niet-militair gebruik. U gaat ermee akkoord dat dergelijke aankopen dienen voor commerciële of andere toepassingen die geen QPL-onderdelen vereisen. ZONDER UW VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING ONDER SECTIE 17 TE BEPERKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DIGI-KEY EN DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN TE SCHADELOOSSTELLEN EN TE VERDEDIGEN TEGEN ALLE SCHADE, KOSTEN EN UITGAVEN DIE KUNNEN WORDEN OPGELOPEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ADVOCAATKOSTEN EN KOSTEN MET BETREKKING TOT EEN RECHTSZAAK OF DREIGENDE RECHTSZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN IN NIET-GEAUTORISEERDE TOEPASSINGEN.

17. Productgarantie; Disclaimer; Aansprakelijkheidsbeperking

a. Algemene beperkte productgarantie. BEHALVE ALS ANDERS UITDRUKKELIJK IN DEZE SECTIE 17 IS BEPAALD ALLE PRODUCTEN WORDEN VERKOCHT OP BASIS VAN "IN DE HUIDIGE STAAT", "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "IN DE HUIDIGE STAAT". Digi-Key stemt ermee in om aan u, op het moment van verkoop en voor zover mogelijk, de garanties over te dragen die Digi-Key ontvangt van fabrikanten met betrekking tot de Producten die door Digi-Key aan u worden verkocht. EXEMPLAREN VAN ZULKE GARANTIES VAN DE FABRIKANT ZIJN VOORAFGAAND AAN DE AANKOOP VAN PRODUCTEN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR BIJ DIGI-KEY. DE GARANTIES VAN FABRIKANTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CHIP OUTPOST-PRODUCTEN EN IN PLAATS DAARVAN VALLEN AANGEKOCHTE PRODUCTEN VIA CHIP OUTPOST ONDER DE AFZONDERLIJKE, BEPERKTE GARANTIE VAN CHIP OUTPOST, ZOALS UITEENGEZET IN DEZE SECTIE 17. OP BEPAALDE SPECIAAL GEADVERTEERDE VOORRAADITEMS ZIT GEEN ENKELE FABRIEKSGARANTIE, EN DERGELIJKE PRODUCTEN WORDEN UITSLUITEND IN BEPERKTE OPLAGE VERKOCHT EN BIJ ZULKE PRODUCTEN ZIJN GEEN BACKORDERS OF RETOUREN BESCHIKBAAR.

b. Chip Outpost beperkte garantie. Deze beperkte garantie geldt alleen voor Producten die door Digi-Key, op de Site of anderszins, worden aangeduid als Chip Outpost-producten (de "Chip Outpost-producten"). Als u ervoor kiest een Chip Outpost-product te kopen, garandeert Digi-Key uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van het Chip Outpost-product van Digi-Key dat het Chip Outpost-product vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende drie (3) jaar vanaf de oorspronkelijke factuurdatum van het desbetreffende Chip Outpost-product (de "Chip Outpost Beperkte garantieperiode"). De beperkte garantie is niet van toepassing op een product (i) dat is onderworpen aan misbruik of verkeerd gebruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot statische ontlading), verwaarlozing, ongelukken of wijziging, (ii) dat niet op enige andere wijze kan worden getest, (iii) dat is geïnstalleerd in een daarvoor ongeschikte omgeving, (iv) dat is gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor het is ontworpen of (v) dat is beschadigd door brand, overstroming, wind, bliksem of vergelijkbare oorzaken.

 1. Het uitoefenen van deze Beperkte garantie. Als uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor enige schending van deze beperkte garantie zal Digi-Key onverwijld, naar keuze van Digi-Key, (i) enig Chip Outpost-product dat niet aan deze beperkte garantie voldoet vervangen of (ii) de aankoopprijs van het defecte Chip Outpost-product aan u terugbetalen; op voorwaarde echter dat u het Chip Outpost-product tijdens de beperkte-garantieperiode of binnen tien (10) dagen daarna retourneert, samen met een schriftelijke beschrijving van het/de geclaimde defect(en), in overeenstemming met het retourbeleid van Digi-Key (zie sectie 14 hierboven).
 2. Testen door derden. Digi-Key behoudt zich het recht voor om elk Chip Outpost-product waarvan wordt beweerd dat het defect is, door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken en testen om vast te stellen of het product inderdaad defect is. De conclusie van deze onafhankelijke derde partij zal beslissend, definitief en bindend zijn voor u en Digi-Key.

c. Disclaimer van alle andere garanties. TENZIJ ANDERSZINS UITEENGEZET IN DEZE SECTIE 17, (i) WIJST DIGI-KEY ALLE GARANTIES OF REPRESENTATIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT ALLE PRODUCTEN, EN (ii) DIGI-KEY WIJST EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN ELKE SOORT AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. De Producten kunnen onderworpen zijn aan patent-, handelsmerk-, copyright-, ontwerp- en andere rechten van derde partijen. Digi-Key is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk bij enige claim van inbreuk op dergelijk rechten. Als een bestelling software of ander intellectueel eigendom bevat, wordt dergelijke software of ander intellectueel eigendom door Digi-Key aan u geleverd en onderworpen aan de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten van derden- en gebruikerslicenties. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als verlening van rechten of licentie voor het gebruik van enige software of ander intellectueel eigendom, op enige wijze of voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in een dergelijke licentie-overeenkomst. Zonder in enig opzicht de algemeenheid van het voorgaande te beperken:

 1. Engineering van applicaties. Digi-Key biedt het ontwerpen van applicaties uitsluitend aan als gemak voor Digi-Key-klanten. De ingenieurs van Digi-Key-toepassingen streven ernaar om bruikbare gegevens over onze Producten te vermelden. Digi-Key garandeert niet dat de verstrekte informatie of aanbevelingen nauwkeurig, volledig of juist zijn en Digi-Key is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verstrekte informatie of aanbevelingen, of het vertrouwen dat u in deze informatie of aanbevelingen stelt. U bent als enige verantwoordelijk voor het analyseren en bepalen van de geschiktheid van enige informatie of aanbeveling die wordt verstrekt door Digi-Key Applications Engineering-personeel of ander Digi-Key-personeel en enig vertrouwen in dergelijke informatie of aanbeveling is voor uw eigen risico en discretie. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn aanbevolen vervangingen of kruisverwijzingen in verband met onderdelen simpelweg aanbevelingen, en Digi-Key garandeert niet dat zulke gegevens of aanbevelingen nauwkeurig, compleet of correct zijn.
 2. Elektronische assemblages. Digi-Key kan assemblages te koop aanbieden die zijn samengesteld uit een combinatie van Producten, die al dan niet in een behuizing zijn opgenomen ("Elektronische assemblages"), en dergelijke Elektronische assemblages zullen Producten zijn die onder deze Gebruiksvoorwaarden en Bestelvoorwaarden voor de Website vallen. Digi-Key stemt ermee in de garanties die Digi-Key van fabrikanten ontvangt met betrekking tot de Producten waaruit de elektronische assemblages zijn samengesteld, op het moment van verkoop aan u over te dragen, voor zover deze overdraagbaar zijn. Digi-Key garandeert voor een periode van negentig (90) dagen na de levering van Elektronische assemblages door Digi-Key dat de assemblageservices van Digi-Key met betrekking tot elektronische assemblages ("Assemblagediensten") vrij zullen zijn van materiële defecten in vakmanschap. De garantie van Digi-Key is beperkt tot de assemblageservices en is niet van toepassing (i) op enige van de Producten waaruit de Elektronische assemblages zijn samengesteld; of (ii) op enige verkoopkits of andere verpakkingen van Producten door Digi-Key waarbij geen assemblage vereist is. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper, en voor een periode van negentig dagen vanaf de datum van levering, en alleen voor elektronische assemblages die onderhevig zijn aan normaal gebruik en onderhoud. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verzending, nalatigheid, onopzettelijk verkeerd gebruik of misbruik en onjuiste bediening, onderhoud, service of opslag. DIGI-KEY GEEFT GEEN ANDERE GARANTIE EN WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCHE ASSEMBLAGES, DE ASSEMBLAGESERVICES, EN DE PRODUCTEN DIE DE ELEKTRONISCHE ASSEMBLAGES OMVATTEN. DE KLANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET MAKEN VAN ELEKTRONISCHE ASSEMBLAGES ERTOE KAN LEIDEN DAT DE DOOR DE FABRIKANT VAN DE ONDERDELEN VERLEENDE GARANTIE VERVALT OF ONGELDIG WORDT. DE KLANT AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NAKIJKEN VAN DE GARANTIES VAN DE ONDERDELENFABRIKANTEN EN VOOR HET BEPALEN VAN DE MATE WAARIN DEZE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OF NIETIG KUNNEN WORDEN VERKLAARD DOOR DE COMBINATIE VAN PRODUCTEN OM ELEKTRONISCHE ASSEMBLAGES TOT STAND TE BRENGEN.
 3. Aangepaste producten. Digi-Key kan ook, op verzoek van een klant, Producten assembleren, vergroten en/of programmeren in overeenstemming met door een klant verstrekte specificaties ("Services met toegevoegde waarde"), en dergelijke Producten die door Digi-Key worden geassembleerd, vergroot of geprogrammeerd (elk een "Aangepast Product") zullen ook Producten zijn onder deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en Bestelvoorwaarden. De klant is als enige verantwoordelijk om te bepalen of het aangepaste product een product is dat geschikt is voor het gebruik dat de klant beoogt en de klant is verantwoordelijk voor alle kwaliteits- en tolerantietests. De klant verklaart en garandeert ook dat alle informatie in een specificatie die de klant aan Digi-Key verstrekt, volledig en nauwkeurig is en dat geen enkel Aangepast Product dat overeenkomstig de specificaties van de klant is vervaardigd, inbreuk zal maken op de rechten van derden of deze zal misbruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten. Een aangepast product kan niet worden geannuleerd of teruggezonden. Digi-Key garandeert dat Services met Toegevoegde Waarde gedurende negentig (90) dagen na levering van Aangepaste Producten door Digi-Key zullen voldoen aan de schriftelijke specificaties van de klant die door Digi-Key zijn aanvaard. Digi-Key geeft geen garantie op de Producten zelf of het aangepaste product, behalve met betrekking tot de Services met Toegevoegde Waarde zoals hierin voorzien. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper, voor een periode van negentig dagen vanaf de datum van levering, en alleen voor aangepaste producten die onderhevig zijn aan normaal gebruik en onderhoud. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verzending, nalatigheid, onopzettelijk verkeerd gebruik of misbruik en onjuiste bediening, onderhoud, service of opslag. ZONDER ENIGE ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING VAN DEZE BESTELVOORWAARDEN TE BEPERKEN, WIJST DIGI-KEY UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERKLARING VAN DE HAND DAT HET AANGEPASTE PRODUCT GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN EEN MEDISCH APPARAAT OF IN EEN TOEPASSING MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, LEVENSVEILIGHEID, LEVENSONDERSTEUNING, LEVENSBEHOUD, CHIRURGIE, MENSELIJKE IMPLANTATEN, NUCLEAIRE OF VLIEGTUIGTOEPASSINGEN OF VOOR ELK GEBRUIK OF ELKE TOEPASSING WAARIN HET FALEN VAN ÉÉN ENKEL ONDERDEEL EEN SITUATIE ZOU KUNNEN CREËREN WAARIN MATERIËLE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD WAARSCHIJNLIJK ZULLEN OPTREDEN. DE KLANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE EN DE CREATIE VAN AANGEPASTE PRODUCTEN ELKE GARANTIE VAN DE FABRIKANT KUNNEN DOEN VERVALLEN OF ONGELDIG MAKEN.
 4. Geen andere garanties. Met uitzondering van een naar behoren gemachtigde functionaris van Digi-Key die schriftelijk een aanvullende garantie geeft, is geen enkele werknemer of agent van Digi-Key of enige andere partij gemachtigd om enige garantie te geven in aanvulling op de garanties die in deze sectie 17 worden gegeven.

d. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DIGI-KEY AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF DERDE PARTIJEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, STRAF- OF EXEMPLARISCHE SCHADES (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINSTEN, BESPARINGEN OF ZAKELIJKE KANSEN), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN EEN PRODUCT, ZELFS INDIEN DIGI-KEY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE(S). ONDER VOORBEHOUD VAN HET VOORGAANDE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGI-KEY MET BETREKKING TOT EEN PRODUCT, ASSEMBLAGESERVICES OF SERVICE MET TOEGEVOEGDE WAARDE IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT (EN MET BETREKKING TOT ASSEMBLAGESERVICES EN SERVICES MET TOEGEVOEGDE WAARDE, HET PRODUCT WAAROP DERGELIJKE SERVICE BETREKKING HEEFT), ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE DIE VOOR EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WORDT AANGEVOERD, ONGEACHT OF HET GAAT OM EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE OF ANDERSZINS. U ERKENT DAT DE BEPALINGEN BETAALD VOOR DE PRODUCTEN GEDEELTELIJK OP DEZE BEPERKINGEN ZIJN GEBASEERD, EN U KOMT TEVENS OVEREEN DAT DEZE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING ZIJN IN GEEN GEVAL VAN ESSENTIËLE DOELSTELLING VAN ENIGE BEPERKTE RECEPTIE.

In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Hierdoor is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing, maar geldt in ieder geval voor zover maximaal toegestaan onder de wet.

18. Schadeloosstelling. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Producten. U gaat ermee akkoord Digi-Key en Digi-Key's joint venturers, zakelijke partners, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, leveranciers, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, verliezen, uitgaven, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, speciale, gevolg-, straf-, voorbeeld- en indirecte schade), en redelijke honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Producten te gebruiken, of enige schending door u van deze Bestellingsvoorwaarden.

19. Overmacht. Digi-Key is niet aansprakelijk voor vertragingen in leveringen of het niet nakomen van zijn verplichtingen indien die veroorzaakt worden door zaken die buiten zijn redelijke controle vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, productallocaties, grondstoffentekorten, arbeidsgeschillen, transportvertragingen, onvoorziene omstandigheden, natuurrampen, handelingen of omissies door andere partijen, handelingen of omissies door burgerlijke of militaire autoriteiten, overheidsprioriteiten, branden, stakingen, overstromingen, hevige weersomstandigheden, computerstoringen, terrorisme, epidemieën, pandemieën, quarantainebeperkingen, opstanden of oorlog. De tijd die Digi-Key heeft voor levering of uitvoering wordt verlengd met de tijdsperiode van de eerdergenoemde vertraging, of Digi-Key kan desgewenst een bestelling of een resterend deel daarvan annuleren, zonder aansprakelijkheid, door u daarvan op de hoogte te stellen.

20. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting, beperking van rechtsvorderingen. De wetten van de Staat Minnesota in de Verenigde Staten zullen van toepassing zijn op deze Bestelvoorwaarden, zonder rekening te houden met enige bepalingen van conflicterend recht (hetzij de Staat Minnesota of enig ander rechtsgebied dat zou leiden tot de toepassing van andere wetten dan die van de Staat Minnesota). Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980, het Verdrag der Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken en de wet Algemene transacties betreffende computergegevens (UCITA), alsmede implementaties hiervan in diverse rechtsgebieden en navolgende herzieningen hiervan, zijn niet van toepassing op deze Bestelvoorwaarden. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Bestelvoorwaarden of uw aankoop of gebruik van Producten (een "Geschil") zal worden beslecht door de American Arbitration Association (AAA), volgens haar Commercial Arbitration Rules, en U HIERBIJ ZICH ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VAN ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP EEN JURYRECHTSTREEKS IN ELKE JURIDISCHE ACTIE, PROCEDURE, ACTIE OF RECHTSMIDDEL VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE BEPALINGEN. De arbitrage zal eerder in de Engelse taal worden gevoerd en een dergelijke arbiter zal, naar eigen goeddunken, de arbitrage van een vermeend Geschil bepalen. De zetel of de plaats van arbitrage is Minneapolis, Minnesota. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht zal geen arbitrage onder deze Bestelvoorwaarden worden verbonden aan een arbitrage met een andere partij die valt onder deze Bestelvoorwaarden, hetzij via groepsarbitrage of anderszins. De arbitrale uitspraak door een arbiter kan in een staats- of federale rechtbank binnen of buiten de staat Minnesota worden gedaan. Niettegenstaande het voorgaande mag Digi-Key, in plaats van of in aanvulling op enige andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Digi-Key, in elke staats-, federale of nationale rechtbank met competente jurisdictie om een voorlopige voorziening of andere voorziening vragen voor enige werkelijke of vermeende inbreuk op of verduistering van het intellectuele eigendom of eigendomsrechten van Digi-Key of enige derde partij. U stemt hierbij in met de jurisdictie en het rechtsgebied van de staatsrechtbanken en federale rechtbanken van de staat Minnesota met betrekking tot een dergelijk rechterlijk bevel of andere voorziening. U erkent bovendien dat de rechten van Digi-Key in verband met zijn intellectuele eigendom van bijzondere, unieke en buitengewone aard zijn, waardoor die rechten uitzonderlijke waarde krijgen, waarvan ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of verlies niet makkelijk kan worden ingeschat en mogelijk niet afdoende kan worden gecompenseerd door geldelijke schadevergoedingen. Elk Geschil dat door u wordt geïnitieerd, moet binnen één (1) jaar vanaf de aankoopdatum of levering van het Product worden aangespannen, met uitzondering van een Geschil dat is gebaseerd op een inbreuk van de garantie; dit moet worden aangespannen binnen negentig (90) dagen vanaf de datum dat Digi-Key de garantieclaim afwijst onder Sectie 17 van deze Bestelvoorwaarden.

21. Algemene bepalingen. Deze Bestelvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Als Digi-Key afstand doet van aanspraken bij enige schending of verzuim krachtens deze overeenkomst, zal dit niet worden beschouwd als afstandsverklaring bij een latere schending of verzuim. Als enig deel van de Bestelvoorwaarden door een rechtbank of arbiters met rechtsbevoegdheid ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen in deze Bestelvoorwaarden, die geheel van kracht en in werking blijven, en een dergelijke rechtbank of arbiter zal de autoriteit bezitten, indien mogelijk, om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te herzien om zo accuraat mogelijk de bedoeling van de partijen weer te geven, zoals vermeld in de oorspronkelijke formulering van die bepaling, en die te beschouwen als geldig en afdwingbaar. Geen rechten, taken, afspraken of plichten onder deze overeenkomst, mogen worden toegewezen of overgedragen ingevolge een wet, fusie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi-Key. Deze Bestelvoorwaarden en het onderwerp waarop ze van toepassing zijn, waaronder maar niet beperkt tot de aankoop van producten, creëren geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap tussen u en Digi-Key of zijn leveranciers. De plichten, rechten, voorwaarden en bepalingen hiervan zullen bindend zijn en uitsluitend van kracht worden ten voordele van de betreffende partijen en hun toegestane respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, en ze zijn niet bedoeld voor en verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan derden. 

22. Wijzigingen in de Bestelvoorwaarden. Digi-Key behoudt zich het recht voor om de bepalingen in deze Bestelvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. U bent verantwoordelijk om voorafgaand aan het kopen van Producten deze Bestelvoorwaarden door te nemen. Door na eventuele wijzigingen in deze Bestelvoorwaarden Producten te kopen, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Bestelvoorwaarden. Bij wijzigingen of updates van deze Bestelvoorwaarden wordt de 'Datum van laatste aanpassing' overeenkomstig geüpdatet. Door u als geregistreerde gebruiker van een bepaalde functionaliteit op de Site te registreren, kiest u er standaard voor om e-mails van Digi-Key te ontvangen die u informeren over wijzigingen van deze Bestelvoorwaarden of andere beleidslijnen van Digi-Key en die worden verstuurd naar eigen goeddunken van Digi-Key. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u deze standaardinstelling uitschakelen. Ongeacht alle bepalingen in deze Bestelvoorwaarden die hiermee in strijd zijn, kan Digi-Key deze Bestelvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen en dergelijke wijzigingen zijn bindend voor u en Digi-Key.

Toepasselijke versie
De Engelse versie van deze Bestelvoorwaarden heeft voorrang in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en enige andere taalversie

© 2022, Digi-Key Corporation. Alle rechten voorbehouden.

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE. Indien u vragen hebt over deze Bestelvoorwaarden, of als u aanvullende informatie wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar international.customer.service@digikey.com.

DATUM VAN LAATSTE AANPASSING

2022-02-24

Revisie 5.1